Marta Juričev-Martinčev

Marta Juričev-Martinčev

Utorak, 26 Svibanj 2020 13:12

POZIV NA INTERVJU S KANDIDATIMA

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Vodice, Magistrala 93, temeljem članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zapovjednika JVP Vodice od 06. svibnja 2020. g. (KLASA: 112-01/20-02/01; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-1), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

                                                                        ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

na mandat od pet godina

 

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-           završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine,

-           položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 

-        Životopis,

-        Dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),

-        Dokaz o stručnoj spremi (diploma),

-        Potvrda o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-        Potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-        Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),

-        Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.),

-        Preslika vozačke dozvole.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o imenovanju predočiti izvornike.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) pribavit će Vatrogasno vijeće za sve kandidate.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na intervju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno i ne smatraju se kandidatima za zapovjednika.

Intervju se provodi s kandidatima za zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete.

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj za zapovjednika – Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Dan objave natječaja smatra se danom objave u Narodnim novinama.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PREDSJEDNIK

VATROGASNOG VIJEĆA

Hrvoje Perica, dipl. oec.

Gradonačelnica uručila ključeve: U vodički JVP stiglo višenamjensko vozilo s multifunkcionalnom nadogradnjom

 
U vodički JVP stiglo višenamjensko vozilo s multifunkcionalnom nadogradnjom Gradonačelnica Vodica Nelka Tomić predala je danas zapovjedniku JVP Vodice Ivici Begiću ključeve novog vatrogasnog vozila za gašenje.
Riječ je o prvom ovakvom vozilu u Hrvastkoj tvrtke Mercedes Unimog U 318 s nadogradnjom čiji je proizvođač hrvatska firma FLAMMIFER d.o.o.. Kod nabave ovog vozila, cilj je bio da vozilo prije svega služi za gašenje požara otvorenih prostora, ali i zbog svojih gabarita, sredstava za gašenje i opreme služi i za gašenje strukturnih požara u područjima gdje navalno vozilo nema pristup. - Također uvjet je bio da vozilo posjeduje prednji kardanski i hidraulični izvod zbog mogućnosti kopčanja određenih alata i uređaja kao što su ralica, četka, hidraulična ruka s malčerom za održavanje protupožarnih i poljskih puteva i slično pa se iz navedenog se vidi da smo zamislili multifunkcionalno vozilo – rekao nam je zapovjednik Ivica Begić uz zahvalu gradonačelnici, stručnim službama Grada i Gradskom vijeću što su prepoznali potrebu nabave ovakvog vozila.
Vozilo je opremljeno rezervoarom kapaciteta 2000 litara i opremom za početno gašenje požara, dok je vrijednost vozila 2 milijuna i 350 tisuća kuna, od čega u nabavi vozila Županijska vatrogasna zajednica je sudjelovala s 400 tisuća kuna dok se ostatak financira iz gradskog proračuna „Velik je dan sa vatrogasce Grada Vodica i širu društvenu zajednicu. Jako sam ponosna na nabavu ovog vozila jer sigurnost svih naših građana je na prvom mjestu. Vozilo se nabavlja putem financijskog leasinga na rok od 60 mjeseci, a kako se radi o zaduženju, a sukladno zakonskoj proceduri Grad je dao suglasnost JVP Vodice za zaduživanje.“ – rekla je Gradonačelnica Nelka Tomić.
Inače tijekom 2019. godine na području županije Šibensko kninske nabavljeno sedam vatrogasnih vozila, a ovo je prvo u ovoj godini „Trenutno u suradnji s MUP-om kroz EU fondove na prostor naše županije doći će pet vozila u narednih 18 mjeseci, kroz Ministarstvo poljoprivrede osigurat će se tri vozila dok jedno komunikacijsko vozilo isto očekujemo preko EU fondova. Za sada imamo dovoljno opreme, prosječna starost vozila je 12,5 godina, a ovim novim vozilima ćemo popuniti ona vozila koja je jednostavno pregazio zub vremena“ – rekao je županijski zapovjednik Darko Dukić.
Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio je novo vatrogasno vozilo i vatrogasce, a pored gradonačelnice Nelke Tomić, svečanosti uručenja ključeva sudjelovao je dogradonačelnik Stipe Bosotin, predsjednik Gradskog vijeća Marin Mikšić, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić te kolege zapovjednici iz vatrogasnih postrojbi susjednih mjesta.

     Potpisani sporazumi u sklopu realizacije projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“

 

U prostorijama Vatrogasne škole Hrvatske vatrogasne zajednice danas su potpisani sporazumi o suradnji s vatrogasnim postrojbama na realizaciji projekta "Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH" u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Ovim projektom planira se nabava 94 vatrogasna vozila, te su danas sporazum potpisali predstavnici krajnjih korisnika, tj. javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava kojima će vozila biti isporučena.

Okupljene je u ime Hrvatske vatrogasne zajednice pozdravio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je istaknuo da je ovo još jedna u nizu mjera vezanih uz opremanje naših vatrogasaca modernim vozilima.

- Ovom nabavom vozila, ali i kroz prethodne nabave na državnoj i lokalnoj razini, podižemo operativnu spremnost naših postrojbi, - rekao je Tucaković.

U ime Ministarstva unutarnjih poslova okupljene je pozdravio Robert Butković, načelnik Sektora policijske tehnike i opreme, koji je zaželio sreću u korištenju nove opreme te istaknuo da će zadnje vozilo biti isporučeno 18 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Ukupna vrijednost projekta je 256.260.000,00 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (OPKK)

Specifični cilj projekta je nabava 94 vatrogasna vozila i to 21 komad navalnih vozila dugih, 21 komad navalnih vozila malih, 21 komad autocisterni srednjih, 21 komad šumsko/terenskih vozila srednjih, 7 komada šumskih/terenskih vozila teških i 3 komada vozila za zapovjedni stožer s vatrogasnim robotom na prikolici.

 
Petak, 05 Srpanj 2019 06:15

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Vodice, Magistrala 93., sukladno članku 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09 i 80/10) ), članku 41. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te na temelju Odluke Upravnog vijeća od 03. srpnja 2019. godine (KLASA: 112-01/19-02/01; URBROJ: 2182/04-7-2-03-19-1), raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

               ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

na mandat od četiri godine

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:
     -     najmanje VŠS odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni  

           studij iz područja zaštite od požara,

-          položen stručni ispit za voditelja intervencija,

-          tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-          da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak,

-          najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-          vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:
-    životopis,

-    presliku domovnice,
-    presliku diplome,
-    presliku potvrde o položenom stručnom ispitu,
-    potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne

   djelatnosti (izvornik, ne stariji od šest mjeseci),
-    potvrdu o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana),
-    dokaz o radnom iskustvu - potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno

   iskustvo sukladno čl. 21. st.6. Zakona o vatrogastvu,
-    presliku vozačke dozvole.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj zamjenika zapovjednika - Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a kandidatima koji ne uspiju u natječaju dokumentacija će biti vraćena.

                                               UPRAVNO VIJEĆE

                                                            JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

                                                                                                 GRADA VODICA

                                                                                                       Predsjednik

                                                                                                   Zoran Josipović

Srijeda, 12 Lipanj 2019 08:49

DRUŽENJE PREDŠKOLACA I VATROGASACA

Druženje predškolaca i vatrogasaca 

 

U ponedjeljak 11.06.2019. djelatnici Javne vatrogasne postrojbe posjetili su predškolce Dječjeg vrtića Tamaris u multimedijalnoj dvorani vodičke knjižnice.

Jedna od važnijih zadaća edukacije bilo je upoznavanje predškolaca, pa i onih mlađih sa svime što bi trebali znati u situacijama kada u njihovoj blizini izbije požar.

Djeca su u knjižnicu pristigla sa svojim tetama Zdenkom, Jelenom, Ivanom i Nikolinom a našla se tu i medicinska sestra Marina, dok su Javnu vatrogasnu postrojbu predstavljali dozapovjednik postrojbe Zdenko Juričev - Martinčev i vatrogasac Ivan Mihić.

Kroz poučno predavanje naših vatrogasaca djeca su naučila ponešto o poslu vatrogasca, a i ono najvažnije, kako dojaviti da je negdje nastao požar te isprobavanje vatrogasne zaštitne opreme i proigravanje dojavnih poziva.

U utorak 12.06.2019. djelatnici Javne vatrogasne postrojbe i DVD Vodice su zajedno s djelatnicima Dječjeg vrtića „Tamaris“ i djecom sudjelovali u vatrogasnoj vježbi u slučaju požara te evakuiranje djece iz objekta u dvorište vrtića na sigurno.

U zabavnoj i opuštenoj atmosferi djeca su imala priliku razgledati vozila i opremu, provozati se u košari te se natjecati u gađanju mete vatrogasnom brentačom.

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 11:03

SPRIJEČIMO POŽARE NA OTVORENOM PROSTORU

          

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica obavještava da je od 01. lipnja do 31. listopada zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru.

Ukoliko se zanemari izdano upozorenje i pritom izazove požar razmjera koji bi prijetio životima i materijalnoj imovini primjenjivati će se novčane kazne u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.
Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn. Troškovi vatrogasne intervencije naplaćuju se od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila događaj, na temelju pravomoćne sudske presude.

Mole se građani da ukoliko uoče požar žurno obavijeste vatrogasce na brojeve 193 ili 112 jer pravovremeni izlazak vatrogasaca na intervenciju je uvjetovan pravovremenom dojavom koja za rezultat ima učinkovitije gašenje požara, manju materijalnu štetu, nižu cijenu troškova vatrogasne intervencije, potrebu za angažiranjem manjeg broja vatrogasaca i na kraju, manju mogućnost za potencijalne neželjene posljedice.

Važni brojevi:

193 - VATROGASCI
112 - CENTAR 112

Spriječimo požare zajedno!

Održana pokazno terenska vježba „ ACI MARINA VODICE 2019 “

 

17.05.2019. – Zajedničkom organizacijom i koordiniranim sudjelovanjem djelatnika ACI Marine Vodice, JVP Vodice, DVD Vodice, ŽVOC-a i PU Šibensko-kninske – PP Vodice na području ACI Marine Vodice održana je pokazno terenska vježba „ ACI MARINA VODICE 2019 “ .

Naime, godišnjim Planom vježbi Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica u 2019. godini planirano je da JVP Vodice organizira i provede pokazno – terensku vježbu gašenja kojom će biti prezentirano djelovanje rada i mogućnosti redovitih snaga vatrogastva na pružanju pomoći i spašavanju ugroženog stanovništva i zaštite okoliša u slučaju tehničko-tehnološke nesreće u uvjetima ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara, kao i usklađenost postupanja svih sudionika vježbe sa zakonskim i podzakonskim propisima RH i prihvaćenih propisa EU, normama, pisanim i nepisanim pravilima postupanja svih snaga.

Vježba je odrađena kvalitetno i brzo. Djelatnici ACI Marine Vodice maksimalno su se uključili u vježbu, a svi zadaci od zapažanja, dojave, uzbunjivanja i prvog gašenja sa sredstvima kojim raspolažu odradili su bez poteškoća.

 

Foto: InfoVodice 

Petak, 24 Svibanj 2019 11:04

Posjet Osnovnoj školi Vodice

Posjet Osnovnoj školi Vodice

 

U četvrtak, 16.05. djelatnici Javne Vatrogasne postrojbe Grada Vodica su u sklopu mjeseca zaštite od požara posjetili učenike drugih i četvrtih razreda Osnovne škole Vodice.

Vatrogasci su učenike poučili kako se najbolje zaštiti od požara, a nakon edukativne prezentacije, djeca su sa velikim zanimanjem razgledala vatrogasna vozila i opremu koju vatrogasci koriste pri odlasku na intervencije.

Druženje školaraca O.Š Čista Velika i vatrogasaca

 

Dana 06. svibnja 2019. godine u sklopu mjeseca zaštite od požara, te povodom svetog Florijana posjetili su nas dragi prijatelji iz osnovne škole Čista Velika. U posjeti su bili učenici nižih razreda sa svojim učiteljicama. Ispred garaža učenike je dočekala dežurna vatrogasna smjena s vatrogasnim vozilima te im održala predavanje o svome zanimanju. Nakon što smo utvrdili da sva djeca znaju brojeve hitnih službi, te u kojim situacijama zvati vatrogasce, krenuli smo na najzanimljiviji dio druženja. Naravno, radilo se o prezentaciji naše osobne zaštitne opreme, vatrogasnih vozila te opreme i sredstava za gašenje.

Najzanimljivija je bila auto – ljestva, gdje su učenici i učiteljice i sami isprobali dio mogućnosti tog vozila. Svi su hrabro podnijeli visinsku vježbu, kao pravi vatrogasci. Također smo naše prijatelje upoznali s prostorima vatrogasnog doma i načinom obavljanja službe. Vatrogasci su djeci odgovarali na pitanja koja su bila jako maštovita i zanimljiva. Zaključili smo da je dosta djece zainteresirano za obavljanje djelatnosti koje se bave zaštitom i spašavanjem. Želimo se zahvaliti učenicima i učiteljicama O.Š. Čista Velika na posjeti te se veselimo i budućim posjetima.