Utorak, 15 Rujan 2015 09:32

Upravno vijeće

Javnom vatrogasnom postrojbom Vodice upravlja Upravno vijeće od 5 članova.

Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Vodica, a jednog člana - predstavnika radnika, biraju radnici u skladu s odredbama Zakona o radu. 

Članovi Upravnog vijeća biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća. 

Članovi upravnog vijeća imenuju se s trajanjem mandata od četiri godine, a mogu se razriješiti odnosno opozvati i prije isteka mandata.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukoliko je nazočna većina svih članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove :

 • Donosi Statut, uz suglasnost osnivača,
 • Donosi program rada i razvoja Javne vatrogasne postrojbe Vodice uz suglasnost osnivača i nadzire njihovo izvršavanje,
 • Odlučuje o promjeni djelatnosti ,uz prethodnu suglasnost osnivača ,
 • Odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
 • Odlučuje o ostvarenoj dobiti,
 • Donosi opće akte Javne vatrogasne postrojbe ,
 • Daje osnivaču i Zapovjedniku prijedloge i mišljenja u vezi s radom Javne vatrogasne postrojbe,
 • Odlučuje o stjecanju ,opterećivanju i otuđivanju nekretnina, te o stjecaju i otuđivanju druge imovine čija je pojedinačna vrijednost od 20.000,00 kn do 50.000,00 kn,a preko 50.000,00 kn uz suglasnost osnivača,
 • Raspisuje natječaj za izbor Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika,
 • Raspisuje i provodi natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, odnosno djelom građevine kojom upravlja ,
 • Donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom,ovom Odlukom, Statutom i drugim propisima .

Predsjednik Upravnog vijeća saziva vodi sjednice te potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće, a o pitanju odlučivanja ima položaj člana.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Vodica, Upravni odbor Javne vatrogasne postrojbe sačinjavaju:

1. Zoran Josipović – predsjednik

2. Hrvoje Perica – zamjenik predsjednika

3. Antonio Bura – član

4. Josip Paić – član

i izborom radnika na tajnom glasanju

5. Tomislav Ivas  – član.