Goran Mijat

Goran Mijat

Održana pokazno-terenska vježba zaštite i spašavanja " Marina Tribunj 2018 "

20.04.2018. - Održana je pokazno-terenska vježba kojom je bilo prezentirano djelovanje rada i mogućnosti redovitih snaga sustava civilne zaštite na pružanju pomoći i spašavanju ugroženog stanovništva i zaštite okoliša u slučaju tehničko-tehnološke nesreće u uvjetima ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara, kao i usklađenost postupanja svih sudionika vježbe sa zakonskim i podzakonskim propisima RH i prihvaćenih propisa EU, normama, pisanim i nepisanim pravilima postupanja svih snaga.

Ciljevi vježbe su uvježbavanje zajedničkog nastupa djelatnika JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Tisno, DVD Pirovac, Lučke Kapetanije, HMP Šibenik, Županijskog operativnog centra, ŽC 112, Stožera civilne zaštite Općine Tribunj, djelatnika marine Tribunj i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, PUZS Šibenik pri intervencijama požara plovila u marini, onečišćenja mora, zbrinjavanje ozlijeđenih osoba i evakuiranje civila.

Na temelju čl. 14. st.1. alineja 11. pročišćenog teksta Statuta JVP Vodice KLASA:012-03/17-01/01, URBROJ:2182/04-7-2-03-17-1, te temeljem članka 10. Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica KLASA: 011-02/18-02/03, URBROJ: 2182/04-7-2-03-18-1, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica donosi

O D L U K U

o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

     Na natječaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, iz Odluke (KLASA: 112-01/18-02/01; URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1) koji je objavljen dana 01.03.2018. godine, nakon provedenog postupka natječaja, kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ostvarili najbolji ukupni rezultat su :

  1. Marko Španja, SSS, vatrogasac
  2. Karlo Matija Valinčić, SSS, vatrogasni tehničar.

II.

Kandidati se upućuju na obavljanje liječničkog pregleda, sukladno članku 3. točka 1., 2., 5., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 40., 41., 43. i 56.) Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5./84.)

Za odabrane kandidate zatražiti će se izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu od Ministarstva pravosuđa R. Hrvatske da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

Ukoliko ocjena stručne službe ovlaštene Medicine rada bude sposoban, te ukoliko Ministarstvo pravosuđa izda uvjerenje da kandidati nisu osuđivani, s kandidatima će se sklopiti ugovor o radu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Protiv ove Odluke može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke. Tužba sukladno članku 26. Zakona o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

 KLASA:   112-01/18-02/10

URBROJ: 2182/04-7-2-03-18-1

Vodice, 26. ožujka 2018.g.

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

PREDSJEDNIK

Zoran Josipović

 

 http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/40-natjecaj-2018 

Petak, 16 Ožujak 2018 14:26

Poziv na testiranje kandidatima

POVJERENSTVO ZA PRIJEM KANDIDATA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

 

Povjerenstvo za prijem kandidata Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za provedbu javnog natječaja iz Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica KLASA : 112 -01/18 -02/01, URBROJ : 2182/04-7-2-03-18-1, za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnih vozila ( 2 kandidata ) objavljenog 01.ožujka 2018.godine, dana 14 . ožujka 2018. godine dostavlja

POZIV

na testiranje kandidatima

 

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Svi kandidati koji su obaviješteni telefonskim putem da zadovoljavaju uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na provjere sposobnosti iz Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica KLASA : 011-02/18-02/03 , URBROJ : 2182/04-7-2-03-18-1 (www.jvp-vodice.hr ili oglasna ploča JVP Grada Vodica), koja će se obaviti dana 22.ožujka ( četvrtak ) 2018. godine s početkom u 09:30 sati, u prostorima vatrogasnog doma JVP Grada Vodica.

 

Svi kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, kemijsku olovku, sportsku odjeću i obuću i vatrogasnu opremu : vatrogasne hlače, vatrogasnu jaknu, čizme, vatrogasni opasač i vatrogasnu kacigu. Ukoliko kandidat nema navedenu radnu robu, JVP Vodice će im na dan provjere ustupiti potrebnu vatrogasnu radnu odjeću i obuću.

 

 

POVJERENSTVO ZA PRIJEM KANDIDATA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

PREDSJEDNIK

Zoran Josipović

 

 http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/40-natjecaj-2018 

Na temelju čl. 14. st.1. alineja 9. i 11. pročišćenog teksta Statuta JVP Vodice KLASA:012-03/17-01/01, URBROJ:2182/04-7-2-03-17-1, članka 21. Zakona o vatrogastvu (NN broj: 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), te temeljem odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodice KLASA:112-01/18-02/01, URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1 od 27. veljače 2018.g.  raspisuje se

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA

– 2 izvršitelja (m/ž)

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
      -     da nisu stariji od 30 godina (prilikom prvog zaposlenja),

-         završena SSS vatrogasnog smjera, odnosno srednju stručnu spremu drugog smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom školske ustanove,

-         tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-         da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak,

-         vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis,

- presliku domovnice,
- presliku svjedodžbe o završenom školovanju,
- potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od 30 dana),
- presliku vozačke dozvole,

- potvrdu o obavljanju poslova dobrovoljnog vatrogasca,

- potvrda o odsluženom vojnom  roku.

Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se nakon odluke o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće tjelesne i duševne sposobnosti, s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Nakon isteka Ugovora o radu na probni rad od 2 mjeseca, ako se ocijeni da kandidat može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, u protivnom takav ugovor neće se zaključiti.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će provedena provjera sposobnosti znanja i vještina, a postupak provjere je objavljen na web stranici www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči JVP Vodice.

Mjesto i vrijeme održavanja provjere sposobnosti i znanja, kao i  imena kandidata koji  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, biti će objavljeno na web stranici www.jvp-vodice.hr  i na oglasnoj ploči JVP Vodice.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja uz napomenu za natječaj: „Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati.

         

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

Predsjednik

Zoran Josipović

    http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/40-natjecaj-2018 

Četvrtak, 08 Veljača 2018 09:38

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

 

07.02.2018. - U 17:56  zaprimili dojavu od ŽVOC-a Šibenik o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 (zapadni ulaz Vodičke obilaznice). Na intervenciju izašli sa Vodice 1 i 3 djelatnika te JVP Šibenik sa 2 vozila i 7 djelatnika.

Dolaskom na mjesto intervencije pristupili osiguranju mjesta nesreće, otklanjanju požarne opasnosti te izvlačenju unesrećenih osoba iz osobnog vozila i autobusa uz pomoć hidrauličkog razvalnog alata nakon čega smo ih predali djelatnicima Hitne medicinske pomoći na daljnju obradu.

U prometnoj nesreći sudjelovalo osobno vozilo marke Fiat Punto te autobus marke Neoplan.

Završetak intervencije u 20:22 te povratak u dom u 20:30.

Utorak, 02 Siječanj 2018 21:40

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

 

01.01.2018. - U 19:05 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( zapadni ulaz Vodičke zaobilaznice). Na intervenciju izašla sa Vodice 1 i 3 vatrogasca te Vodice 6 i 3 vatrogasca.

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli jedno vozilo marke Citroen Berlingo koje je izletjelo sa prometnice na zemljanu površinu ispod ceste te se nalazilo na kolima.

Do našeg dolaska osobe su same izašle iz vozila te kolima Hitne medicinske pomoći odvezene na daljnju obradu u bolnicu.

Izvršili osiguranje te otklonili požarnu opasnost.

Intervencija završena u 19:43.

Utorak, 02 Siječanj 2018 21:18

Požar cestovnog vozila

Požar cestovnog vozila

01.01.2018. - U 06:37 zaprimljena dojava o požaru kamiona u Vodicama, adresa Put Gaćeleza 3. Na intervenciju izašli sa Vodice 1 i 3 vatrogasca, Vodice 5 i 1 vatrogasac te  JVP Šibenik sa 1 vozilom i 3 vatrogasca.

Prilikom dolaska na mjesto intervencije zatekli kabinu kamiona u razbuktaloj fazi te kamionsku prikolicu neovisnu o kamionu u početnoj fazi gorenja. Pristupili gašenju sa 1 "C" mlazom vode.

Kabina kamiona marke Mercedes Actros u potpunosti izgorijela te djelomično nagorjela kamionska prikolica koja se nalazila u blizini kamiona.

Intervencija završena u 08:04.

Utorak, 02 Siječanj 2018 20:59

Intervencije 2018

06.11.2018. - U 11:57 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u stambenom objektu u Vodicama, adresa Grge Ivasa 9. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:12.

31.10.2018. - U 08:11 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Srima II. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:14.

29.10.2018. - U 20:02 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Čistoj Maloj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 21:15.

26.10.2018. - U 17:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Alfirova glavica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Tisno i Zaton. Intervencija završena u 21:05.

24.10.2018. - U 23:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca. Intervencija završena 25.10 u 01:15.

24.10.2018. - U 20:19 zaprimljena dojava o požaru kamp-kućice na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 22:25.

23.10.2018. - U 14:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Pirnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:20.

20.10.2018. - U 13:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Kapele. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 14:20.

19.10.2018. - U 12:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:38.

18.10.2018. - U 11:54 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Murteru, ulica Put Čigrađe. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:57.

17.10.2018. - U 14:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kurtovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i: Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 16:28. 

16.10.2018. - U 14:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:15.

16.10.2018. - U 12:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Matelini stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 16:09.

14.10.2018. - U 17:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:23.

14.10.2018. - U 12:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Blagdanovo. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik  te DVD-i : Bilice, Šibenik i Tisno. Intervencija završena u 14:10.

13.10.2018. - U 16:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kurtovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 17:29.

11.10.2018. - U 18:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:52.

09.10.2018. - U 13:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 15:10.

08.10.2018. - U 17:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Šibenik,Zaton i Tisno. Intervencija završena u 19:45.

06.10.2018. - U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:35.

05.10.2018. - U 21:16 zaprimljena dojava o požaru skladišta poslovnog objekta u Vodicama, adresa Obala Juričev Ive Cota 26 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:18.

05.10.2018. - U 16:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 17:27.

04.10.2018. - U 17:55 zaprimljena dojava o požaru ugostiteljskog objekta / bez učešća u Murteru, adresa Mainova 5. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 18:05.

03.10.2018. - U 14:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 17:06.

02.10.2018. - U 10:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rocin stan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:30.

01.10.2018. - U 15:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rocin stan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 17:45.

01.10.2018. - U 09:14 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama, adresa Sarajevska 19 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:43.

30.09.2018. - U 16:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Gospa Srimska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:30.

29.09.2018. - U 18:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca te DVD-i : Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 22:18.

27.09.2018. - U 17:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 18:38.

21.09.2018. - U 14:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca, DVD Tisno, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:18.

20.09.2018. - U 16:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rastovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:41.

19.09.2018. - U 15:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Alfirova glava. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:15.

19.09.2018. - U 13:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 14:08.

18.09.2018. - U 13:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla u Tribunju, adresa Kornatska 22. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 15:37.

17.09.2018. - U 13:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 15:01.

16.09.2018. - U 13:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Velima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 14:35.

15.09.2018. - U 13:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Tanke drage. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 16:04.

14.09.2018. - U 17:05 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Pirovcu, adresa Ulica Petra Draganića Vrančića 12. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 18:23.

11.09.2018. - U 18:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:27.

09.09.2018. - U 12:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Tanke drage. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Bilice. Intervencija završena u 15:13.

06.09.2018. - U 18:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:46.

03.09.2018. - U 17:05 zaprimljena dojava o požaru osobnog vozila u Žažviću. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Dubravice. Intervencija završena u 18:15.

30.08.2018. - U 16:20 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa osobnog vozila u Srimi, adresa Srima III . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 16:51.

28.08.2018. - U 14:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:20.

27.08.2018. - U 21:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio brdo Orljak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Grebaštica, Pirovac, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena 28.08. u 00:35. 

24.08.2018. - U 18:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje zmije u Tribunju, adresa Ružmarina 7. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 19:20.

24.08.2018. - U 16:37 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grane sa vozila u Vodicama, adresa Male vrulje 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:06.

24.08.2018. - U 14:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Bilice, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće, Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air-tractora. Intervencija završena u 18:19.

24.08.2018. - U 06:58 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / ispumpavanje podrumskog prostora obiteljske kuće u Vodicama, adresa Roca Pave 5. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 08:13.

22.08.2018. - U 15:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air- tractora te 1 Canadair. Intervencija završena u 18:10.

18.08.2018. - U 17:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:00.

17.08.2018. - U 17:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 19:19.

14.08.2018. - U 12:04 zaprimljena dojava o požaru dimnjaka na stambenom objektu u Vodicama, adresa Kraje 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 12:33.

12.08.2018. - U 15:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, te DVD-i: Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 20:10.

12.08.2018. - U 01:02 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Murteru, adresa Podvrške 3. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 02:13.

11.08.2018. - U 09:17 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja u Vodicama, ulica Hrvatskih boraca 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:54.

09.08.2018. - U 20:35 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / pranje ulice u Vodicama , ulica Rupina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 21:13.

07.08.2018. - U 17:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:50.

04.08.2018. - U 16:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca te DVD-i: Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 17:04.

01.08.2018. - U 07:15 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama, ulica Ante Poljička. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 08:26.

01.08.2018. - U 01:35 zaprimljena dojava o potrebi asistencije timu Hitne pomoći kod prenošenja bolesne osobe u Tribunju, adresa Ružmarina 8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:38.

31.07.2018. - U 11:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 14:10.

29.07.2018. - U 14:49 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu kod Čiste Velike, križanje D-59 i Ž-6069. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 16:11.

29.07.2018. - U 14:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Jadrije, adresa Jadrija 4. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice i Šibenik. Intervencija završena u 15:05.

26.07.2018. - U 19:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vodena jama. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 20:59.

26.07.2018. - U 16:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vodena jama. Na Intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 20:50.

25.07.2018. - U 10:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Vodicama, adresa Šetalište Miše Sladoljeva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:04.

24.07.2018. - U 17:41 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Čokin stan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Pirovac, Zablaće i Zaton. Intervencija završena u 20:00.

24.07.2018. - U 17:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vodena jama. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 4 vozila i 9 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a i 2 Air-tractora. Intervencija završena 25.07. u 07:27.

24.07.2018. - U 09:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton.Intervencija završena u 09:51.

23.07.2018. - U 04:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / ispumpavanje mora iz jedrilice u Marini Tribunj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:52.

22.07.2018. - U 18:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na skretanju za Jadriju, predio Lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:00.

22.07.2018. - U 17:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:03.

22.07.2018. - U 02:12 zaprimljena dojava o požaru osobnog vozila na području Krkovića, adresa Put Bilostanova 40. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 03:20.

21.07.2018. - U 20:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na ugostiteljskom objektu / otvaranje vrata u Vodicama, adresa Magistrala 42. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:42.

21.07.2018. - U 11:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 12:19.

21.07.2018. - U 05:14 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Modrava. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:50.

19.07.2018. - U 13:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice i Zaton. Intervencija završena u 15:57.

19.07.2018. - U 09:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:38.

17.07.2018. - U 16:52 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla na Jadriji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 2 vatrogasca te djelatnici DVD-a Vodice. Intervencija završena u 17:24. 

17.07.2018. - U 14:24 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabala na Jadriji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 2 vatrogasca sa djelatnicima DVD-a Vodice te DVD Šibenik. intervencija završena u 16:52.

17.07.2018. - U 13:46 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Srima XVII/8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 2 vatrogasca te djelatnici DVD-a Vodice. Intervencija završena u 14:30.

17.07.2018. - U 11:30 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Srima VII. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 12:00.

17.07.2018. - U 11:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Trg Srime b.b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:30.

17.07.2018. - U 11:00 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na stambenom objektu u Srimi, adresa Trg Srime b.b.. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:17.

17.07.2018. - U 09:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Trg Srime b.b., Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:00.

17.07.2018. - U 07:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciju / uklanjanje stabla sa osobnih vozila u privatnom dvorištu na Srimi, adresa Srima XVII / 8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 12:00.

17.07.2018. - U 00:54 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na pomoćnom objektu u autokampu na Srimi, adresa Srima III / 15. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 01:00.

17.07.2018. - U 00:25  zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Srimi III. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 00:58.

17.07.2018. - U 00:22  zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Srimi XVII. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 02:11.

17.07.2018. - U 00:03 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciju / uklanjanje stabla sa osobnih vozila u privatnom dvorištu na Srimi, adresa Srima III / 74. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 00:43.

16.07.2018. - U 23:35 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Srimi III. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena 17.07. u 00:29.

16.07.2018. - U 23:31 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na stambenom objektu u Srimi, adresa Srima III / 80. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena 17.07.2018. u 00:20.

16.07.2018. - U 23:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Srimi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:40.

16.07.2018. - U 21:03 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Piramatovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:36.

15.07.2018. - U 16:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Vodicama, adresa Zatonska 181. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:40.

15.07.2018. - U 11:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Grabovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem, DVD Vodice, DVD Pirovac, DVD Tisno te DVD Bilice. Intervencija završena u 13:51.

15.07.2018. - U 11:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 12:55.

15.07.2018. - U 10:48 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Dazline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 11:50.

09.07.2018. - U 15:57 U 19:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na skretanju za Jadriju, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:38.

09.07.2018. - U 02:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na skretanju za Jadriju, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 03:32.

08.07.2018. - U 19:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na skretanju za Jadriju, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice i Zaton. Intervencija završena u 20:53.

06.07.2018. - U 12:19 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama , Magistrala ( kod rotora ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:02.

05.07.2018. - U 18:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Zamalin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:05.

05.07.2018. - U 16:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:50.

05.07.2018. - U 14:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:00.

05.07.2018. - U 13:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rakitnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:03.

03.07.2018. - U 16:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:10.

30.06.2018. - U 11:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Slovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 12:21.

28.06.2018. - U 19:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Tribunja, predio Zamalin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:47.

28.06.2018. - U 10:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:01.

27.06.2018. - U 15:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Zaton i Tisno. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:30.

27.06.2018. - U 12:09 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Vodicama, adresa Šetalište Miše Sladoljeva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u  12:44.

24.06.2018. - U 16:51 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:00.

21.06.2018. - U 16:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio M. Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:00.

21.06.2018. - U 04:55 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( zapadnom dijelu Vodičke zaobilaznice ) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 05:25.

20.06.2018. - U 09:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 09:50.

19.06.2018. - U 13:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Grabovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:00.

17.06.2018. - U 05:04 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama, D-8 ( kod Haciende ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:50.

15.06.2018. - U 17:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kozara. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:20.

13.06.2018. - U 18:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Gaćeleški Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor.Intervencija završena u 19:35.

11.06.2018. - U 13:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Grabovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:45.

08.06.2018. - U 16:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:15.

08.06.2018. - U 14:25 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na istočnom dijelu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:51.

05.06.2018. - U 07:55 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na objektu / nasilno otvaranje vrata u Vodicama, adresa Ante Poljička 66 b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:43.

04.06.2018. - U 14:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Veliki Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 16:30.

03.06.2018. - U 21:09 zaprimljena dojava o požaru ulja u fritezi u kuhinji poslovnog objekta u Vodicama, adresa Obala Juričev Ive Cota 26. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 21:49.

03.06.2018. - U 21:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 22:19.

31.05.2018. - U 13:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca , JVP Šibenik te  DVD Vodice. Intervencija završena u 15:42.

14.05.2018. - U 12:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Bijace. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:08.

04.05.2018. - U 20:24 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Tisnog. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 20:40.

29.04.2018. - U 12:51 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 14:20.

25.04.2018. - U 12:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 13:42.

22.04.2018. - U 14:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 16:23.

20.04.2018. - U 17:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Čokin stan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 18:50.

20.04.2018. - U 15:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Starovlaz. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca. Intervencija završena u 16:22.

18.04.2018. - U 17:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na stambenom objektu / nasilno otvaranje vrata u Srimi, adresa Srima V/62. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:00.

18.04.2018. - U 11:21 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta / bez učešća u Pirovcu, adresa Zagrebačka 34. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca,DVD Pirovac te DVD Tisno. Intervencija završena u 11:40.

15.04.2018. - U 13:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:02.

14.04.2018. - U 18:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kosiričevica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 19:44.

09.04.2018. - U 13:41 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( kod skretanja za Tribunj ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 14:17.

07.04.2018. - U 16:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Račice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:38.

07.04.2018. - U 12:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Vodicama, predio Račice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 4 vozila i 10 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Pirovac, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 14:07.

26.03.2018. - U 10:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:29.

25.03.2018. - U 13:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 15:27.

24.03.2018. - U 10:39 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:15.

01.03.2018. - U 11:31 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Betini, adresa Zdraće 13. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 13:09.

26.02.2018. - U 17:58 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama, adresa Splitska 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 18:45.

17.02.2018. - U 12:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, ulica Srima I. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:30.

12.02.2018. - U 23:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Križina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:45.

11.02.2018. - U 12:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 13:35.

10.02.2018. - U 12:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 12:38.

07.02.2018. - U 17:56 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu, zapadni ulaz Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 20:30.

07.02.2018. - U 09:20 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama, adresa Miroslava Krleže 59. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 10:22.

23.01.2018. - U 13:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vitrenice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Pirovac i Zaton. Intervencija završena u 15:54.

21.01.2018. - U 04:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Murtera, predio uvala Čigrađa. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:55.

14.01.2018. - U 20:25 zaprimljena dojava o požaru palme u Vodicama, adresa Fra Pija Fržopa 2. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:47.

13.01.2018. - U 18:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:10.

13.01.2018. - U 15:21 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Velika Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 16:31.

10.01.2018. - U 03:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure 22 B. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 09:37.

04.01.2018. - U 19:07 zaprimljena dojava o požaru plinske boce u Vodicama, adresa Brunac 30. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca. Intervencija završena u 19:25.

04.01.2018. - U 18:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:06.

01.01.2018. - U 19:05 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama, zapadni ulaz Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 19:43.

01.01.2018. - U 06:37 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Vodicama, adresa Put Gaćeleza 3. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 08:04.

Srijeda, 29 Studeni 2017 21:06

APEL GRAĐANIMA !!!

 

APEL GRAĐANIMA !!!

 

 Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje, već da se ekološki zbrinjava.

Ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 9/00 i 5/08).

Loženje vatre na otvorenom prostoru, tj. uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, a posebice: spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, gustog šumskog raslinja (šiblja) i šikara; spaljivanje papira, smeća i otpadaka; improvizirani roštilji i gradele; logorske vatre i sl.,

 

U razdoblju od 1. studenog do 31. svibnja može se obavljati ako je osoba prethodno obavijestila o tome neposredno ili putem telefona nadležnu vatrogasnu postrojbu i od iste ishodila odobrenje za loženje vatre na otvorenom prostoru.

 

Prijavu spaljivanja možete izvršiti na brojeve telefona 022/441-324 ili 193.

 

Vatrogasna postrojba odobrit će loženje vatre tražitelju uz uvjet da provede odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito:

- spaljivanje tvari mora se obaviti na sigurnosnoj udaljenosti od drugih površina (npr. šuma i dr.) i objekata (npr. elektroenergetskih vodova, cesta, stambenih kuća i dr.) koje bi vatra mogla ugroziti,

- oko mjesta spaljivanja pripremiti sigurnosni pojas (očistiti okolno zemljište), ovisno o količini tvari i veličini površine koja se pali i osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,

- uz mjesto spaljivanja osigurati odgovarajuća priručna sredstva za gašenje ostataka vatre (žar i sl.) i proširenje vatre (voda, lopata, metlenica i sl.),

- spaljivanje provesti ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara, te za mirna vremena kada ne puše vjetar jačine 5 m/sek ili više,

- osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre (žar i sl.) u potpunosti ugasiti.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn. Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Nakon uočavanja požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193, Centar 112 ili Policiju na 192.

Osposobljavanje  za spašavanje iz dubina i s visina - II. stupanj

 

Tri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica, Zdenko Juričev-Martinčev, Ivan Bosotin i Mario Jozić su u periodu od 23. do 27. listopada 2017. godine u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja u Zagrebu sudjelovali u osposobljavanju za spašavanje iz dubina i s visina - II. stupanj, zajedno sa kolegama iz Šibenika, Knina i Drniša koje su provodili instruktori Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

U periodu od ponedjeljka do četvrtka izvodio se praktični dio osposobljavanja na vježbalištima Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja i tvrtke Vertiko dok se u petak pristupilo praktičnom dijelu ispita te su uspješno položili II. stupanj izobrazbe i stekli zvanje stručnog spasioca.

Stranica 2 od 8