Vijesti

Vijesti (93)

Utorak, 29 Siječanj 2019 23:14

Požar stambenog objekta

Napisao/la

Požar stambenog objekta

 

29.01.2019. - U 20:06 zaprimili dojavu o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Brunac 41. Na intervenciju izašli sa 2 vozila i 4 vatrogasca .

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli požar kotlovnice te stolarske radione u garažnom prostoru obiteljske kuće. Pristupili gašenju uz upotrebu 1 " C " mlaza vode te ventiliranju prostora upotrebom nadtlačnog ventilatora.

Također izvršili uklanjanje gorivog materijala iz izgorenog dijela objekta.

 

Intervencija završena u 21:55.

 

foto : Infovodice

Utorak, 29 Siječanj 2019 23:12

Požar stambenog objekta

Napisao/la

Požar stambenog objekta

 

29.01.2019. - U 15:03 zaprimili dojavu o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Obrove 5 A. Na intervenciju izašli sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Pirovac i Tisno.

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli požar prizemlja obiteljske kuće. Pristupili gašenju uz upotrebu " C " cijevnih pruga te ventiliranju prostora upotrebom nadtlačnog ventilatora.

Također izvršili uklanjanje gorivog materijala iz izgorenog dijela objekta.

 

Intervencija završena u 16:41.

Utorak, 29 Siječanj 2019 23:03

Požar cestovnog vozila

Napisao/la

Požar cestovnog vozila

 

26.01.2019.  - U 13:03 zaprimljena dojava o požaru kampera u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca.

Prilikom dolaska na mjesto intervencije zatekli požar na kamperu u razbuktaloj fazi te pristupili gašenju sa 2 "C" mlaza vode.

Kamper marke Fiat Ducato Mobilvetta u potpunosti izgorio.

 

Intervencija završena u 14:38.

 

foto : Infovodice

Četvrtak, 04 Listopad 2018 08:26

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Napisao/la

KLASA: 035-01/18-04/01 URBROJ: 2182/04-7-2-01-18-1

Vodice, 01. listopada 2018.

                             OBAVIJEST

 

U postupku prijama u radni odnos za radno mjesto administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent (1 izvršitelj (m/ž) na

neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci) iz Odluke o raspisivanju natječaja KLASA: 112-01/18-02/12, URBROJ:2182/04-7-

2-03-18-1 objavljenog dana 05. rujna 2018. godine primljena je

 

MARTA JURIČEV – MARTINČEV, komercijalist (SSS).

 

Svi sudionici spomenutog natječaja su obaviješteni o odabiru kandidata putem pošte s potvrdom uručenja.

Uvid u natječajni spis je omogućen svim sudionicima u spomenutom natječaju dana 15. i 16. listopada 2018. godine u vremenu od

1100 do 1300 sati u prostorima Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, na adresi Magistrala 93, Vodice, uz primjenu propisa iz

Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

Svim kandidatima prijavljenim na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Javnoj vatrogasnoj postrojbi

Grada Vodica.

S poštovanjem,

ZAPOVJEDNIK:

Ivica Begić,struč.spec.ing.sec.

 http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/45-natjecaj-administrativno-financijski-knjigovodstveni-referent

Srijeda, 19 Rujan 2018 11:40

Poziv na testiranje kandidatima

Napisao/la

POVJERENSTVO ZA PRIJEM KANDIDATA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

Vodice, 19. rujan 2018.g.

Povjerenstvo za postupak provedbe natječaja za prijem u radni odnos za radno mjesto administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent (1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci) iz Odluke o raspisivanju natječaja KLASA: 112-01/18-02/12, URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1 objavljenog dana 05. rujna 2018. godine dostavlja

P O Z I V

na testiranje kandidatima

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i obaviješteni su telefonskim putem da zadovoljavaju uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na provjere sposobnosti koje će se održati u

UTORAK, 25. rujna 2018. godine u 12:00 sati u prostorima vatrogasnog doma u Vodicama, na adresi Magistrala 93.

Sadržaj i način testiranja kao i pravni izvori objavljeni su u Obavijesti u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, koja je objavljena na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, Magistrala 93, Vodice.

POVJERENSTVO ZA POSTUPAK PROVEDBE NATJEČAJA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

PREDSJEDNIK

Hrvoje Perica

http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/45-natjecaj-administrativno-financijski-knjigovodstveni-referent

OBAVIJEST

u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa

administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica raspisalo je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci za radno mjesto administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent.

Natječaj je objavljen 05. rujna 2018. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica – www.jvp-vodice.hr i na oglasnim pločama u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica i Gradu Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022 441 324.

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,25 i osnovice koja iznosi 5.421,54 Kn. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • vodi propisane uredske evidencije ( uredski upisnik, UP upisnik i registar),
 • zadužuje i razvodi akta i predmete,
 • obavlja poslove arhiviranja akata i predmeta,
 • prima i otprema poštu,
 • vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo,
 • vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa, te plaćanje računa,
 • vodi blagajnu i vrši obračun plaća,
 • vodi evidenciju sitnog inventara,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti odnosno po nalogu zapovjednika.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje. Pisani test sastojat će se od ukupno 20 pitanja, u većini po principu odabira između ponuđenih odgovora.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pismenim putem. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Pismeno testiranje

Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za provedbu natječaja pismeni test s 20 pitanja, a test će se pisati 30 minuta. Svaki točan odgovor na svako pojedino pitanje donosi 1 plus. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovori neće se smatrati točnim.

Za pisano testiranje se boduje od 1 do 10 bodova, i to tako:

- za 6 pluseva- 1 bod

- za 7 pluseva- 2 boda

- za 8 pluseva- 3 boda

- za 9 pluseva- 4 boda

- za 10 pluseva- 5 bodova

- za 11-12 pluseva- 6 bodova

- za 13-14 pluseva- 7 bodova

- za 15-16 pluseva- 8 bodova

- za 17-18 pluseva- 9 bodova

- za 19-20 pluseva- 10 bodova.

O rezultatima pisanog testiranja, svaki kandidat će biti posebno obaviješten.

Pravila testiranja

1. po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

2. po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,

3. za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,

4. za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata,
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.  
 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87./08., 136./12., 15./15.)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124./14., 115./15., 87./16. i 3./18.)
 • Zakon o radu (Narodne novine br. 93./14. i 127./17.)
 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 106./99., 117./01., 36./02., 96./03., 139./04., 174./04., 38./09. i 80./10.)
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120./16.)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25./13., 85./15.)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61./18.)

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova, tj. 5 bodova na pisanom testiranju. Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova). Povjerenstvo za provedbu natječaja odnosno oglasa kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u upravnom tijelu odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  

Svi prije navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranici: www.nn.hr.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA  IZBORA KANDIDATA ZA RADNO        MJESTO  ADMINISTRATIVNO – FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

 

http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/45-natjecaj-administrativno-financijski-knjigovodstveni-referent

Na temelju čl. 14. st.1. alineja 9. i 11. pročišćenog teksta Statuta JVP Vodice KLASA:012-03/17-01/01, URBROJ:2182/04-7-2-03-17-1, te temeljem odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodice KLASA:112-01/18-02/12, URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1 od 04. rujna 2018.g. raspisuje se

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

ADMINISTRATIVNO – FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

– 1 izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 

-          završena srednja ekonomska škola (SSS),

-          poznavanje propisa iz financijskog poslovanja,

-          poznavanje rada na računalu,

-          položena "B" kategorija za upravljanje motornim vozilom,

-          nekažnjavanost za kaznena dijela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,

-          tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje poslova.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 

-          dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

-          rodni list (preslik),

-          osobna iskaznica (preslik),

-          dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

-          uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),

-          potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,

-          potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu,

-          vozačka dozvola (preslik),

-          životopis,

-          potvrda o zdravstvenoj sposobnosti ne dostavlja se, već će Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, nakon provedenog odabira, uputiti kandidata na liječnički pregled, a radni odnos će se zasnovati ako liječnička ustanova izda Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika s ocjenom sposoban.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se pismeno testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i objavljeni na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave s prilozima šalju se poštom na adresu Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica www.jvp-vodice.hr, na oglasnim pločama Grada Vodica i Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica, s obveznom naznakom: 'Za natječaj'. Nakon isteka Ugovora o radu na probni rad od 6 mjeseci, ako se ocijeni da kandidat može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, u protivnom takav ugovor neće se zaključiti.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1

Vodice, 04. rujna 2018.g.

                                                              

 

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

                                                                                                        

Predsjednik

                                                                                                    Zoran Josipović

 

http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/45-natjecaj-administrativno-financijski-knjigovodstveni-referent

Nedjelja, 17 Lipanj 2018 06:28

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

Napisao/la

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

 

17.06.2018. - U 05:04 zaprimili dojavu od ŽVOC-a Šibenik o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( kod Haciende ). Na intervenciju izašli sa Vodice 1 i 3 djelatnika.

Dolaskom na mjesto intervencije pristupilo se osiguranju mjesta nesreće, otklanjanju požarne opasnosti te izvlačenju ozlijeđene osobe unutar vozila. Ozlijeđenu osobu smo uz pomoć hidrauličkog razvalnog alata izvadili iz vozila i predali djelatnicima Hitne medicinske pomoći na daljnju obradu.

U prometnoj nesreći sudjelovalo jedno osobno vozilo marke Audi A4.

Završetak intervencije u 05:48 te povratak u dom u 05:50.

 

Pokazno-terenska vježba civilne zaštite " Punta 2018 "

 

29.05.2018. - Scenarij ove vježbe koja se održala s ciljem provjere osposobljenosti i opremljenosti, te provjere planskih dokumenata i djelovanje

zaposlenika unutar pravne osobe i operativnih snaga sustava civilne zaštite i ostalih sudionika u slučaju požara u hotelu " Punta " u Vodicama.

Pretpostavka za provođenje vježbe je požar koji je planuo u podrumskim prostorijama hotela Punta i posljedični događaji koje je požar prouzročio.

 

U vježbi su sudjelovali JVP Vodice, DVD Vodice, JVP Šibenik, DVD Tisno i DVD Pirovac te Crveni Križ Vodice uz potporu kolega iz Crvenog križa Knin,

HGSS i Hitna medicinska služba. Nakon vježbe donijet će se zajednički zaključak te ukoliko postoji određeni problem da se on riješi.

 

 

Četvrtak, 24 Svibanj 2018 19:07

Druženje predškolaca i vatrogasaca

Napisao/la

Druženje predškolaca i vatrogasaca

Već tradicionalno povodom obilježavanja mjeseca zaštite od požara Vodički vatrogasci su u ponedjeljak  21.05.2018.  godine posjetili Dječji vrtić „Tamaris“.  Najstarije skupine djece u Gradskoj knjižnici sa zanimanjem su pratili izlaganje koje je pripremio zamjenik zapovjednika JVP Vodice, Zdenko Juričev Martinčev sa svojim kolegama: Marko Španja i Matija-Karlo Valinčić . Djeca su učila o vatri kao dobrom slugi ali lošem gospodaru ,naučili su o zanimanju vatrogasca , isprobavali vatrogasnu zaštitnu opremu i proigravali dojavne pozive.

U utorak  22.05.2018.  su djelatnici dječjeg vrtića " Tamaris " zajedno sa djecom sudjelovali u vatrogasnoj vježbi u slučaju požara. Po dolasku vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Vodice i DVD Vodice, tete su evakuirale djecu u koloni iz objekta u dvorište vrtića na sigurno.

U zabavnoj i opuštenoj atmosferi djeca su imala priliku razgledati vozila i opremu, provozati se u košari te se natjecati u gađanju mete vatrogasnom brentačom.

 

Stranica 4 od 7