Petak, 11 Kolovoz 2023 08:04

Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19. i 114/22.), članka 10. stavka 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/11., 10/11., 15/11. – ispravak i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 10/19. i 03/20.) i članka 30. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (KLASA: 012-03/20-01/03; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-1 od 06. svibnja 2020. godine), zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dana 11. kolovoza 2023. godine donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica

 

1. Zdenko Juričev – Martinčev iz Vodica, Magistrala 45, 22211 Vodice, imenuje se za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na mandatni period od 5 (pet) godina.

2. Mandat zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica traje 5 (pet) godina i počinje teći od dana 14. kolovoza 2023. godina.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

Obrazloženje

            Zdenku Juričev – Martinčevu dana 13. kolovoza 2023. godine ističe četverogodišnji mandat na radnom mjestu zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

            Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na 24. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na mandat od pet godina (KLASA: 112-01/23-01/01; URBROJ: 2182-4-4-03-23-1). Javni natječaj objavljen je dana 07. srpnja 2023. godine na mrežnim stranicama vatrogasne postrojbe, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe. Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

            Temeljem raspisanog natječaja, a sukladno odredbi članka 26. stavka 4. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, Vatrogasno vijeće je provjerilo urednost natječajne dokumentacije, provelo je intervju s kandidatima za zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete, ocijenilo je kandidate na intervjuu te je dostavilo sve prijave kandidata zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na odlučivanje.

            Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dostavilo je dana 02. kolovoza 2023. godine Zaključak o prijedlogu imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica. U navedenom Zaključku o prijedlogu imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica predlaže se zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica da postupajući sukladno odredbi članka 34. stavka 4. Zakona o vatrogastvu, članka 10. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica te članka 30. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica izvrši imenovanje Zdenka Juričev – Martinčeva za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na mandat od 5 godina.

            Prilikom dostave Zaključka o prijedlogu imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, Vatrogasno vijeće je dostavilo zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica Zapisnik o otvaranju pristigle dokumentacije za javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Vodice, pravodobnu i potpunu prijavu kandidata Zdenka Juričev – Martinčeva i ocjene intervjua kandidata

            Uvidom u predmetnu dokumentaciju razvidno je da je na Javni natječaj pristigla ukupno jedna prijava koja je pravodobna i ispunjava sve uvjete navedene u natječaju te da je navedena prijava pristigla od kandidata Zdenka Juričev – Martinčeva putem pošte.

Uvjeti objavljenog javnog natječaja koje kandidat treba ispunjavati bili su: „da ima hrvatsko državljanstvo, da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine, da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.), da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima te vozačka dozvola B kategorije“.

            Kandidatu koji ispunjava formalne uvjete natječaja upućen je poziv na intervju koji je proveden dana 02. kolovoza 2023. godine, a na kojem je Zdenko Juričev – Martinčev ostvario maksimalan broj bodova (30 bodova).

            Nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica prihvaća prijedlog Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za imenovanje Zdenka Juričev – Martinčeva za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica budući da se radi o jedninom kandidatu koji je podnio prijavu na natječaj, koji ispunjava sve formalne uvjete za navedeno radno mjesto te koji je ostvario maksimalan broj bodova na intervjuu od svih članova Vatrogasnog vijeća. Kao dodatan razlog prihvaćanja Prijedloga Vatrogasnog vijeća posebno se ističe izvrsna suradnja i dugogodišnji rad na mjestu zamjenika zapovjednika prilikom kojeg je pokazao stručno znanje, odgovornost i organizacijske sposobnosti, a sve s ciljem unapređenja vatrogasne službe. Slijedom navedenog odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog Rješenje.

            Postrojba je Ministarstvu pravosuđa i uprave, Odjelu za kaznene evidencije uputila Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu da nije osuđivan za kaznena djela propisana člankom 51. stavkom 1. točke 6. i 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19. i 144/22.). Uvjerenje Ministarstva pravosuđa da kandidat nije osuđivan za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom izdano je dana 03. kolovoza 2023. godine (KLASA: 740-02/23-03/170740; URBROJ: 514-05-02-01-01/01-23-02).

            Budući da je člankom 34. stavak 4. Zakona o vatrogastvu propisano da je zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, imenuje i razrješava zapovjednik vatrogasne postrojbe na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.

           

            Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se tužbom može pokrenuti spor pred sudom nadležnim za radne sporove.

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2182-4-4-01-23-9

Vodice, 11. kolovoza 2023. godine

Zapovjednik:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Dostaviti:

  • imenovanom,
  • članovima Vatrogasnog vijeća,
  • dokumentacija,
  • Grad Vodice
Pročitano 166 puta