Vijesti

Vijesti (87)

Temeljem članka 40. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (Klasa: 012-03/20-01/07; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-01), a sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA

– jedan (1) izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca

 

 1. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-           mora imati hrvatsko državljanstvo,

-          da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,

-           da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-           ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije

-           da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teže povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu, sukladno članku 69. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj 125/19).

 

     2Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 • - životopis,
 • - dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • - dokaz o stručnoj spremi- stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe o završenom školovanju),
 • - potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,
 • - potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
 • - ako je ili je bio član dobrovoljnog vatrogasnog društva, kandidat dostavlja potvrdu da je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca,
 • - presliku vozačke dozvole
 • - vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teže povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu – izjavu nije potrebno ovjeriti.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

U prijavi na javni natječaj potrebno je  navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte).

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Na radno mjesto vatrogasca može se primiti osoba koja nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju naprijed navedene uvjete, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja/kurikulum predviđen Zakonom o vatrogastvu.

Potvrda o zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti dostavlja se nakon Odluke o odabiru, a prije sklapanja Ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost, s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) pribavit će postrojba za sve kandidate.

 

     3. Ostali uvjeti:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima kandidat koji je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca, te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na  natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19., 84/21.), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.),  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovoga natječaja sve potrebne dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, dostupno putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i u obliku navedenom u natječaju.

 

    4. Rok za dostavu prijave:

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja podnose se poštom u roku od osam (8) dana od objave natječaja na adresu

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Magistrala 93, 22211 Vodice, s obveznom naznakom „Za natječaj za vatrogasca – vozača vatrogasnih vozila- Ne otvaraj“

 

Dan objave natječaja smatra se danom objave na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Ovaj natječaj objaviti će se na Zavodu za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama (www.jvp-vodice.hr ) i oglasnoj ploči JVP Vodice.

     

     5. Nepravovremene i nepotpune prijave:

Kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće biti razmatrane te će kandidatu o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba ima pravo prigovora na obavijest sukladno stavku 3. članka 12. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 147/09).

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

     6. Provjera sposobnosti kandidata:

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će provedena provjera sposobnosti znanja i vještina, a postupak provjere je objavljen na web stranici www.jvp-vodice.hr  i na oglasnoj ploči JVP Vodice.

Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti znanja i vještina, smatrati će se da je povukao prijavu za natječaj.

Mjesto i vrijeme održavanja provjere sposobnosti znanja i vještina, kao i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, biti će objavljeno na web stranici www.jvp-vodice.hr  i na oglasnoj ploči JVP Vodice najmanje pet (5) dana prije testiranja.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju svoju suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica da u prijavi navedene osobne podatke obrađuje samo u svrhu i obujmu potrebnom za provedbu natječaja, da ih objavljuje na svojim Internet stranicama u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, u svrhu informiranja javnosti o donesenim odlukama te u svrhu sklapanja ugovora o radu, sukladno pozitivnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka i oštećenja.

 

     7. Ugovor o radu: 

Ugovor o radu se sklapa neodređeno na probni rad od dva (2) mjeseca.

Ako radnik ne zadovolji za vrijeme trajanja probnog rada uručiti će mu se otkaz Ugovora o radu.  

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata.

 

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2182-4-4-01-22-02

 

Vodice, 22. travnja 2022. godine

ZAPOVJEDNIK:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Petak, 23 Travanj 2021 12:01

Obavijest o odabiru kandidata

Napisao/la

logo1

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

 

Magistrala 93, 22211 Vodice

Tel/Fax: 022 441-324

OIB 2956954157

 

KLASA: 112-01/21-03/03 URBROJ: 2182/04-7-2-01-21-1

 

Vodice, 22. travnja 2021.

OBAVIJEST

 

U postupku natječaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos z.a radno mjesto administrativno - financijsko - knjigovodstveni referent 1 izvršitelj (m/z) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, (zamjena privremeno odsutne djelatnice do povratka

djelatnice na posao) iz Natječaja KLASA: 112-01/21-01/01, URBROJ:2182/04-7-2- 01-21-1 objavljenog dana 01. travnja 2021. godine primljena je

 

ANA BAREŠA, ekonomist (SSS).

 

Svi sudionici spomenutog natječaja su obaviješteni o odabiru kandidata putem pošte s potvrdom uručenja.

Uvid u natjecajni spis je omogucen svim sudionicima u spomenutom natjecaju dana 26. i 27.

travnja 2021. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u prostorima Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, na adresi Magistrala 93, Vodice, uz primjenu propisa iz Uredbe (EU) 2016/679 (Opca uredba o zaštiti podataka).

Svim kandidatima prijavljenim na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu z.a radom u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

S poštovanje

Screenshot 1

POVJERENSTVO ZA PRIJEM KANDIDATA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VODICA

Vodice, 15. travnja 2021.g.

 

 

Povjerenstvo za postupak provedbe natječaja za prijem u radni odnos za radno mjesto administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, (zamjena privremeno odsutne djelatnice do povratka djelatnice na posao) iz Natječaja KLASA: 112-01/21-01/01, URBROJ:2182/04-7-2-01-21-1 objavljenog dana 01. travnja 2021. godine dostavlja

P O Z I V

na testiranje kandidatima

 

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i obaviješteni su telefonskim putem da zadovoljavaju uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na provjere sposobnosti koje će se održati u

UTORAK, 20. travnja 2021. godine u 1200 sati u prostorima vatrogasnog doma u Vodicama, na adresi Magistrala 93.

 

Sadržaj i način testiranja kao i pravni izvori objavljeni su u Obavijesti u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, koja je objavljena na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, Magistrala 93, Vodice.

 

POVJERENSTVO ZA POSTUPAK PROVEDBE NATJEČAJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

 

PREDSJEDNIK 

Hrvoje Perica, dipl.oec.

Četvrtak, 01 Travanj 2021 06:13

Obavijest uz natječaj

Napisao/la

OBAVIJEST

u svezi provedbe natječaja

za prijem u radni odnos za radno mjesto

ADMINISTRATIVNO – FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

– 1 izvršitelj (m/ž)

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena privremeno odsutne djelatnice do povratka djelatnice na posao)

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za radno mjesto administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent do povratka odsutne djelatnice na posao.

Natječaj je objavljen 01. travnja 2021. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica – www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022 441 324.

 

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta administrativno – financijsko – knjigovodstveni referent sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,25 i osnovice koja iznosi 6.044,51 kn. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

 

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • vodi propisane uredske evidencije ( uredski upisnik, UP upisnik i registar),
 • zadužuje i razvodi akta i predmete,
 • obavlja poslove arhiviranja akata i predmeta,
 • prima i otprema poštu,
 • vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo,
 • vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa, te plaćanje računa,
 • vodi blagajnu i vrši obračun plaća,
 • vodi evidenciju sitnog inventara,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti odnosno po nalogu zapovjednika.

Radno vrijeme za navedeno radno mjesto je ponedjeljak – petak od 0700 - 1500.

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje. Pisani test sastojat će se od ukupno 20 pitanja, u većini po principu odabira između ponuđenih odgovora.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

 

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca; Kandidat koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pismenim putem. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Pismeno testiranje

Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za provedbu natječaja pismeni test s 20 pitanja, a test će se pisati 30 minuta. Svaki točan odgovor na svako pojedino pitanje donosi 1 plus. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovori neće se smatrati točnim.

Za pisano testiranje se boduje od 1 do 10 bodova, i to tako:

- za 6 pluseva- 1 bod

- za 7 pluseva- 2 boda

- za 8 pluseva- 3 boda

- za 9 pluseva- 4 boda

- za 10 pluseva- 5 bodova

- za 11-12 pluseva- 6 bodova

- za 13-14 pluseva- 7 bodova

- za 15-16 pluseva- 8 bodova

- za 17-18 pluseva- 9 bodova

- za 19-20 pluseva- 10 bodova.

O rezultatima pisanog testiranja, svaki kandidat će biti posebno obaviješten.

Pravila testiranja

1. po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

2. po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,

3. za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,

4. za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata,
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.  

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova, tj. 5 bodova na pisanom testiranju. Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova). Povjerenstvo za provedbu natječaja odnosno oglasa kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u upravnom tijelu odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

 

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  

 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87./08., 136./12., 15./15.)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124./14., 115./15., 87./16., 3./18., 126./19. i 108./20.)
 • Zakon o radu (Narodne novine br. 93./14., 127./17. i 98./19.)
 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125./19.)
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120./16.)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25./13., 85./15.)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61./18. i 98./19.)

Svi prije navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranici: www.nn.hr.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA  IZBORA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNO – FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

Na temelju članka 40. stavka 1. Statuta KLASA:012-03/20-01/07, URBROJ:2182/04-7-2-03-20-1, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

ADMINISTRATIVNO – FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

– 1 izvršitelj (m/ž)

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena privremeno odsutne djelatnice do povratka djelatnice na posao)

 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • završena srednja ekonomska škola (SSS),
 • poznavanje propisa iz financijskog poslovanja,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položena "B" kategorija za upravljanje motornim vozilom,
 • nekažnjavanost za kaznena dijela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje poslova.

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
 • osobna iskaznica (preslik),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),
 • potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu,
 • vozačka dozvola (preslik),
 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti ne dostavlja se, već će Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, nakon provedenog odabira, uputiti kandidata na liječnički pregled, a radni odnos će se zasnovati ako liječnička ustanova izda Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika s ocjenom sposoban.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja provest će se pismeno testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i objavljeni na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte). Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Prijave s prilozima šalju se poštom na adresu Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica www.jvp-vodice.hr, na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica, s obveznom naznakom: 'Za natječaj'.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće biti razmatrane te će kandidatu o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju njegove posljedice, sukladno članku 156. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09).

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata.

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ:2182/04-7-2-01-21-1

Vodice, 31. ožujka 2021.g.

ZAPOVJEDNIK:

                                                                                             Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.  

 

Na temelju čl. 24. i čl. 40.  Statuta JVP Vodice (KLASA:012-03/20-01/07, URBROJ:2182/04-7-2-03-20-1), te temeljem članka 10. Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica donosi

 

O D L U K U

o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

      Na natječaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, (KLASA: 112-01/20-01/02; URBROJ:2182/04-7-2-01-20-1) koji je objavljen dana 25.11.2020. godine, nakon provedenog postupka natječaja, kandidat koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu te ostvario najbolji ukupni rezultat je :

1.      Ante Vučak, SSS, vatrogasni tehničar.

II.

Kandidat se upućuje na obavljanje liječničkog pregleda, sukladno članku 3. točka 1., 2., 5., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 40., 41., 43. i 56.) Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne Novine“ 5/84)

Ukoliko ocjena stručne službe ovlaštene Medicine rada bude sposoban, te ukoliko Ministarstvo pravosuđa izda uvjerenje da kandidat nije osuđivan za kaznena dijela iz čl. 51. st.1. točke 6. i 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“ 125/19), s kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno s probnim radom od 2 mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Protiv ove Odluke može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba sukladno članku 26. Zakona o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, (KLASA: 112-01/20-01/02; URBROJ:2182/04-7-2-01-20-1).

Natječaj je objavljen dana 25. studenoga 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica www.jvp-vodice.hr, te na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

Uvjeti  za prijam na navedeno radno mjesto, istaknuti u Natječaju, bili su:

-           mora imati hrvatsko državljanstvo,

-          da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,

-           da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-           ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije.

U provedenom postupku zaprimljeno je 6 prijava, od toga 6 pravodobnih i urednih, čiji podnositelji su stekli status kandidata, te su pozvani na testiranje.

Utvrđeno je da formalne uvjete iz Natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati: Dino Gašperov, Ivan Dražić, Ante Vučak, Luka Škugor, Roko Orlović i Ivan Vatavuk (redom zaprimanja zamolbi).

Navedeni kandidati pozvani su na provjeru sposobnosti dana 13. prosinca 2020. godine u okviru kojeg se provjeravalo funkcionalne i motoričke sposobnosti, provjera za rad na visini i rad sa užadima, provjera teorijskog znanja i razgovor s kandidatima, sukladno Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1).

Ivan Vatavuk nije pristupio prethodnoj provjeri sposobnosti i intervjuu, te se  smatra da je povukao prijavu na natječaj.

Zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dostavljeno je Rang lista  Povjerenstva za provedbu postupka natječaja od 14. prosinca 2020. godine  kojim su utvrđeni sljedeći rezultati testiranja:

IME I PREZIME

 

PROVJERA FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

(BODOVI)

PROVJERA TEORIJSKOG ZNANJA

(BODOVI)

RAZGOVOR S KANDIDATIMA

(BODOVI)

UKUPNO

1. Ante Vučak

8

6

10 (10,10,10,10)

24

 

2. Ivan Dražić

8

4

10 (10,10,10,10)

22

3. Dino Gašperov

 

6

4

10 (10,10,10 10,)

 

20

 

4. Roko Orlović

6

4

10 (10,10,10,10)

20

 

5. Luka Škugor

4

/

/

/

Kandidat Luka Škugor je na provjeri teorijskog znanja ocijenjen ocjenom negativan, te ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

            Sukladno prethodnom, Zapovjednik je donio Odluku da se u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila  primi  Ante Vučak, kao kandidat koji je ostvarilo najbolje ukupne rezultate na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu.

           

 

             

 

Dostaviti (s povratnicom):

 • Dino Gašperov, Partizanska 27, 22010 Brodarica;
 • Ivan dražić, Kunčići 1, Sitno donje, 22205 Perković;
 • Ante Vučak, Grgurev Ante Kukure 22, 22211 Vodice;
 • Luka Škugor, Prljuge 24, Dubrava kod Šibenika, 22000 Šibenik;
 • Roko Orlović, Budak 99, 23422 Stankovci;
 • Ivan Vatavuk, Karalići kod trgovine 9, 22324 Drinovci
 • Računovodstvo;
 • Arhiva.

 

 

 

 

 

KLASA:   112-01/20-03/03
URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

Vodice, 14. prosinca 2020.g.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

 

ZAPOVJEDNIK:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Utorak, 01 Prosinac 2020 06:24

Nadopuna obavijesti uz natječaj

Napisao/la

                                                                                                                                                                                        NADOPUNA OBAVIJESTI O NATJEČAJU

                                                                                                                                                                          u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa

                                                                                                                                                    vatrogasac – vozač vatrogasnog vozilau Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 2 (dva) mjeseci za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila.

Natječaj je objavljen 25. studenog 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica –www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022/441-324.

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,05 i osnovice za državne službenike i namještenike. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%. Vatrogasac – vozač obavljat će svoje poslove u radnom vremenu u turnusu (12/24-12/48) te će biti raspoređen u jednu od četiri smjena sukladno pravilima struke kako odredi Zapovjednik.

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom i drugom tehnikom,
 • brine o tehničkoj ispravnosti vozila i druge tehnike,
 • rukuje i ostalom vatrogasnom opremom i tehnikom,
 • sudjeluje u vatrogasnim intervencijama i kao vatrogasac,
 • sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja,
 • vodi informatički program Vozila JVP Vodice,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti,
 • za svoj rad odgovoran je Zapovjedniku JVP Vodice.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća provjeru:

 • funkcionalnih i motoričkih sposobnosti,
 • rad na visini i rad sa užadima,
 • teorijskog znanja.
 • Provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kandidata za vatrogasne poslove provodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, odnosno na mjestu koje odredi Povjerenstvo.

Testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti može obaviti stručna osoba (kineziolog) u suradnji s djelatnicima JVP Vodice ili pravna osoba koja ima registriranu djelatnost, o čemu odlučuje Povjerenstvo.

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti obuhvaća:

 • trčanje u trajanju od 12 minuta,
 • podizanje trupa bez opterećenja kroz 1 minutu,
 • sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minutu,
 • skok u dalj s mjesta,
 • skijaški čučanj.

       Sadržaj provjere, rezultati provjere i ocjena rezultata utvrđeni su u kriterijima provjere koji su opisani u Pravilniku o ustrojstvu i unutarnjem redu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

       Kandidat čija je fizička izdržljivost ocjenjena ocjenom 1 (nedovoljan) ne može konkurirati za prijam u radni odnos.

 • Provjera za rad na visini i rad sa užadima

Provjera sposobnosti za rad na visini kandidata za vatrogasne poslove provodi se izvođenjem vježbi utvrđenih u vatrogasnom vježbeniku i to:

 • Vježbe samospašavanja penjačkim užetom, propisanim vatrogasnim opasačom i posebnim dodatkom (karabin sa osmicom) ili drugom opremom za spašavanje s visina.

   Rezultat provjere rada na visini vrednuje se uspjehom: prošao i nije prošao.

   Kandidati koji ne uspiju izvršiti vježbe ne mogu konkurirati za prijem u radni odnos.

 • Provjera teorijskog znanja

Provjera teorijskog znanja kandidata za vatrogasne poslove vrši se ispunjavanjem testova iz sljedećih područja:

 • vatrogasne sprave i oprema,
 • vatrogasna taktika,
 • tehnička služba u vatrogastvu,
 • gorenje i gašenje,
 • sprave za zaštitu dišnih organa,
 • ustroj vatrogastva.

Testove za sva radnja mjesta priprema Povjerenstvo. Testovi imaju 40 pitanja te svaki točan odgovor nosi 1 bod.

Testovi su sastavljeni tako da na postavljeno pitanje treba odgovoriti odabirom točnog jednog odgovora između nekoliko ponuđenih opcija.

Za vrijeme provjere teorijskog znanja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Rezultati provjere teorijskog znanja se vrednuju na sljedeći način:

- Do 20 (uključujući i 20) točnih odgovora - nedovoljan ( kandidat s rezultatom ne dobiva bodove po ovom kriteriju)

- Od 21 do 25 točnih odgovora (dovoljan)   - 2 boda

- Od 26 do 30 točnih odgovora (dobar)        - 4 boda

- Od 31 do 35 točnih odgovora (vrlo dobar) - 6 bodova

- Od 36 do 40 točnih odgovora (odličan)     - 8 bodova.

Kandidat koji je na provjeri teorijskog znanja ocijenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Ako se kandidat ne odazove pozivu za provjeru u određenom terminu, smatrat će se da je odustao, osim u slučaju opravdanih razloga (bolesti uz liječničku potvrdu) ili smrtnog slučaja uže obitelji (dokaz: izvadak iz matice umrlih).

Kandidat koji iz opravdanih razloga ne pristupi provjeri, dužan je pristupiti u roku od najmanje sedam dana.

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima kandidat koji je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

 

RANG LISTA

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

 

RAZGOVOR S KANDIDATIMA

Razgovor se obavlja sa kandidatima koji su zadovoljili kriterije odnosno prošli provjeru funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, provjeru rada na visini i rada sa užadi te provjeru teorijskog znanja.

Razgovor sa kandidatima za vatrogasne poslove obavlja Povjerenstvo i Zapovjednik sa ciljem stvaranja objektivne slike o kandidatu, njegovoj motiviranosti za rad, stručno usavršavanje, ovladavanje novim znanjima i vještinama, sklonosti za bavljenje aktivnostima važnim za vatrogasnu djelatnost, sklonosti za timski rad i slično.  

Razgovor sa kandidatima se ocjenjuje ocjenom od 1 do 10.

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 • Vatrogasni vježbovnik – Hrvatska vatrogasna zajednica, autor Stjepan Purgar i ostali, HVZ, Zagreb.
 • Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih časnika i dočasnika, autor: mr. Željko Popović i ostali, HVZ, Zagreb 2006.
 • Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.)

Način primanja kandidata na vatrogasne poslove, kriteriji provjere i način bodovanja utvrđeni su Pravilnikom o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica

https://www.jvp-vodice.hr/projects/opci-akti/pravilnici

                                                                                                                                                                        JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

                                                                                                                                                                                                            ZAPOVJEDNIK

OBAVIJEST

u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa

vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 2 (dva) mjeseci za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila.

Natječaj je objavljen 25. studenog 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica – www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022/441-324.

 

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,05 i osnovice za državne službenike i namještenike. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%. Vatrogasac – vozač obavljat će svoje poslove u radnom vremenu u turnusu (12/24-12/48) te će biti raspoređen u jednu od četiri smjena sukladno pravilima struke kako odredi Zapovjednik.

 

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom i drugom tehnikom,
 • brine o tehničkoj ispravnosti vozila i druge tehnike,
 • rukuje i ostalom vatrogasnom opremom i tehnikom,
 • sudjeluje u vatrogasnim intervencijama i kao vatrogasac,
 • sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja,
 • vodi informatički program Vozila JVP Vodice,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti,
 • za svoj rad odgovoran je Zapovjedniku JVP Vodice.

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća provjeru:

 • funkcionalnih i motoričkih sposobnosti,
 • rad na visini i rad sa užadima,
 • teorijskog znanja.

 

 • Provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kandidata za vatrogasne poslove provodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, odnosno na mjestu koje odredi Povjerenstvo.

Testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti može obaviti stručna osoba (kineziolog) u suradnji s djelatnicima JVP Vodice ili pravna osoba koja ima registriranu djelatnost, o čemu odlučuje Povjerenstvo.

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti obuhvaća:

 • trčanje u trajanju od 12 minuta,
 • podizanje trupa bez opterećenja kroz 1 minutu,
 • sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minutu,
 • skok u dalj s mjesta,
 • skijaški čučanj.

       Sadržaj provjere, rezultati provjere i ocjena rezultata utvrđeni su u kriterijima provjere koji su opisani u Pravilniku o ustrojstvu i unutarnjem redu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

       Kandidat čija je fizička izdržljivost ocjenjena ocjenom 1 (nedovoljan) ne može konkurirati za prijam u radni odnos.

 

 • Provjera za rad na visini i rad sa užadima

Provjera sposobnosti za rad na visini kandidata za vatrogasne poslove provodi se izvođenjem vježbi utvrđenih u vatrogasnom vježbeniku i to:

 • Vježbe samospašavanja penjačkim užetom, propisanim vatrogasnim opasačom i posebnim dodatkom (karabin sa osmicom) ili drugom opremom za spašavanje s visina.

   Rezultat provjere rada na visini vrednuje se uspjehom: prošao i nije prošao.

   Kandidati koji ne uspiju izvršiti vježbe ne mogu konkurirati za prijem u radni odnos.

 

 • Provjera teorijskog znanja

Provjera teorijskog znanja kandidata za vatrogasne poslove vrši se ispunjavanjem testova iz sljedećih područja:

 • vatrogasne sprave i oprema,
 • vatrogasna taktika,
 • tehnička služba u vatrogastvu,
 • gorenje i gašenje,
 • sprave za zaštitu dišnih organa,
 • ustroj vatrogastva.

Testove za sva radnja mjesta priprema Povjerenstvo. Testovi imaju 40 pitanja te svaki točan odgovor nosi 1 bod.

Testovi su sastavljeni tako da na postavljeno pitanje treba odgovoriti odabirom točnog jednog odgovora između nekoliko ponuđenih opcija.

Za vrijeme provjere teorijskog znanja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Rezultati provjere teorijskog znanja se vrednuju na sljedeći način:

- Do 20 (uključujući i 20) točnih odgovora - nedovoljan ( kandidat s rezultatom ne dobiva bodove po ovom kriteriju)

- Od 21 do 25 točnih odgovora (dovoljan)   - 2 boda

- Od 26 do 30 točnih odgovora (dobar)         - 4 boda

- Od 31 do 35 točnih odgovora (vrlo dobar) - 6 bodova

- Od 36 do 40 točnih odgovora (odličan)     - 8 bodova.

Kandidat koji je na provjeri teorijskog znanja ocijenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Ako se kandidat ne odazove pozivu za provjeru u određenom terminu, smatrat će se da je odustao, osim u slučaju opravdanih razloga (bolesti uz liječničku potvrdu) ili smrtnog slučaja uže obitelji (dokaz: izvadak iz matice umrlih).

Kandidat koji iz opravdanih razloga ne pristupi provjeri, dužan je pristupiti u roku od najmanje sedam dana.

 

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima kandidat koji je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

 

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  

 • Vatrogasni vježbovnik – Hrvatska vatrogasna zajednica, autor Stjepan Purgar i ostali, HVZ, Zagreb.
 • Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih časnika i dočasnika, autor: mr. Željko Popović i ostali, HVZ, Zagreb 2006.

 

                                                                                                                               JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

                                                                                                                                                                    ZAPOVJEDNIK

Temeljem članka 40. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (Klasa: 012-03/20-01/07; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-01), a sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisuje:

     

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA

– jedan (1) izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca

 

 

          I. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-          mora imati hrvatsko državljanstvo,

-          da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,

-          da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

-          da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-          ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

-          da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-          da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-          vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije.

 

         II. Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili putovnica),
 • presliku svjedodžbe o završenom školovanju,
 • potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,
 • potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
 • ako je ili je bio član dobrovoljnog vatrogasnog društva, kandidat dostavlja potvrdu da je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca,
 • presliku vozačke dozvole.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte).

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Potvrda o zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti dostavlja se nakon Odluke o odabiru, a prije sklapanja Ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost, s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) pribavit će postrojba za sve kandidate.

 

      III. Ostali uvjeti:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima kandidat koji je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i u obliku navedenom u natječaju.

 

     IV. Rok za dostavu prijave:

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj za vatrogasca – vozača vatrogasnih vozila – Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Dan objave natječaja smatra se danom objave na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Ovaj natječaj objaviti će se na Zavodu za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči JVP Vodice.

 

     V. Nepravovremene i nepotpune prijave:

Kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće biti razmatrane te će kandidatu o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba ima pravo prigovora na obavijest sukladno stavku 3. članka 12. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 147/09).

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

      VI. Provjera sposobnosti kandidata:

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će provedena provjera sposobnosti znanja i vještina, a postupak provjere je objavljen na web stranici www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči JVP Vodice.

Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti znanja i vještina, smatrati će se da je povukao prijavu za natječaj.

Mjesto i vrijeme održavanja provjere sposobnosti znanja i vještina, kao i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, biti će objavljeno na web stranici www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči JVP Vodice najmanje pet (5) dana prije testiranja.

Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na provjeru sposobnosti znanja i vještina.

 

      VII. Ugovor o radu:

Ugovor o radu se sklapa neodređeno na probni rad od dva (2) mjeseca.

Ako radnik ne zadovolji za vrijeme trajanja probnog rada uručiti će mu se otkaz Ugovora o radu.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata.

 

 

KLASA: 112-01/20-01/02

URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

Vodice, 25. studenoga 2020. godine

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ZAPOVJEDNIK:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

 

 

Srijeda, 23 Rujan 2020 13:10

Izjava o pristupačnosti

Napisao/la

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

MAGISTRALA 93

22211 VODICE

KLASA: 008-01/20-01/02

URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

U Vodicama, 22. rujna 2020. godine

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Temeljem Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine” broj 17/19), Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica provela je unutarnju procjenu, odnosno samoprocjenu na način da je korištena manualna (ručna) metoda uz vizualni pregled mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (http://www.jvp-vodice.hr/)

U provođenju procesa samoprocjene nisu uključeni akteri poput developera, administratora, osoba s invaliditetom koji mogu procijeniti stupanj usklađenosti mrežne

 

stranice i zahtjeva Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine” broj 17/19) i Europske norme EN 301 549 V2.1.2 ( 2018-08 ).

 

 

 

Nakon izvršene unutarnje procjene usklađenosti, utvrđeno je:

    -  nije postavljen prikladan zvučni zapis ili tekstualni opis uz fotografije,

 

   - nije omogućena navigacija i interakcija pomoću tipki tab/shift+tab i dr. tipkovnih prečaca kako bi se moglo pristupiti svim izbornicima, odabrati tekst, potvrditi dijaloški okvir, pretraživati stranicu i sl.

 

   -  nije osigurana opcija kontrasta teksta i slika u odnosu na pozadinu stranice niti mogućnost promjene kontrasta,

 

  - osim boja za naglašavanje, ne koriste se i dodatne oznake poput podcrtavanja,

 

  - ne koriste se fontovi bez serifa (npr. Verdana, Arial itd.),

 

   - nije omogućena upotrebu tipkovnih prečaca i pristup svakom elementu stranice/aplikacije pomoću tipkovnice,

 

   - ne postoji mogućnost glasovnih naredbi,

 

    - mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta.

 

  -u PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem (npr. PDF skenirani s potpisom otežana je ili nedostaje mogućnost Čitanja s pomoćnim tehnologijama).

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica je svjesna svih koristi za osobe s invaliditetom kojima bi se olakšalo korištenje mrežne stranice te će što skorije pristupiti usklađivanju.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje JVP Grada Vodica putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 •        vaše ime, prezime i e-mail adresu,
 •        adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 •      oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj ( npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokemnta )

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 22. rujna 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica uočite neuskladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o

pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje JVP Grada Vodica putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 •        vaše ime, prezime i e-mail adresu,
 •        adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
 •      opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

 

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internet: https://pristupinfo.hr/

Telefon: 01 2099 100

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje, a inspekcijski nadzor obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19).

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

               ZAPOVJEDNIK

                 Ivica Begić

             struč.spec.ing.sec.

Stranica 2 od 7