Utorak, 15 Prosinac 2020 17:46

Odluka o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju čl. 24. i čl. 40.  Statuta JVP Vodice (KLASA:012-03/20-01/07, URBROJ:2182/04-7-2-03-20-1), te temeljem članka 10. Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica donosi

 

O D L U K U

o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

      Na natječaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, (KLASA: 112-01/20-01/02; URBROJ:2182/04-7-2-01-20-1) koji je objavljen dana 25.11.2020. godine, nakon provedenog postupka natječaja, kandidat koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu te ostvario najbolji ukupni rezultat je :

1.      Ante Vučak, SSS, vatrogasni tehničar.

II.

Kandidat se upućuje na obavljanje liječničkog pregleda, sukladno članku 3. točka 1., 2., 5., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 40., 41., 43. i 56.) Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne Novine“ 5/84)

Ukoliko ocjena stručne službe ovlaštene Medicine rada bude sposoban, te ukoliko Ministarstvo pravosuđa izda uvjerenje da kandidat nije osuđivan za kaznena dijela iz čl. 51. st.1. točke 6. i 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“ 125/19), s kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno s probnim radom od 2 mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Protiv ove Odluke može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba sukladno članku 26. Zakona o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, (KLASA: 112-01/20-01/02; URBROJ:2182/04-7-2-01-20-1).

Natječaj je objavljen dana 25. studenoga 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica www.jvp-vodice.hr, te na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

Uvjeti  za prijam na navedeno radno mjesto, istaknuti u Natječaju, bili su:

-           mora imati hrvatsko državljanstvo,

-          da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,

-           da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-           ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije.

U provedenom postupku zaprimljeno je 6 prijava, od toga 6 pravodobnih i urednih, čiji podnositelji su stekli status kandidata, te su pozvani na testiranje.

Utvrđeno je da formalne uvjete iz Natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati: Dino Gašperov, Ivan Dražić, Ante Vučak, Luka Škugor, Roko Orlović i Ivan Vatavuk (redom zaprimanja zamolbi).

Navedeni kandidati pozvani su na provjeru sposobnosti dana 13. prosinca 2020. godine u okviru kojeg se provjeravalo funkcionalne i motoričke sposobnosti, provjera za rad na visini i rad sa užadima, provjera teorijskog znanja i razgovor s kandidatima, sukladno Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1).

Ivan Vatavuk nije pristupio prethodnoj provjeri sposobnosti i intervjuu, te se  smatra da je povukao prijavu na natječaj.

Zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dostavljeno je Rang lista  Povjerenstva za provedbu postupka natječaja od 14. prosinca 2020. godine  kojim su utvrđeni sljedeći rezultati testiranja:

IME I PREZIME

 

PROVJERA FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

(BODOVI)

PROVJERA TEORIJSKOG ZNANJA

(BODOVI)

RAZGOVOR S KANDIDATIMA

(BODOVI)

UKUPNO

1. Ante Vučak

8

6

10 (10,10,10,10)

24

 

2. Ivan Dražić

8

4

10 (10,10,10,10)

22

3. Dino Gašperov

 

6

4

10 (10,10,10 10,)

 

20

 

4. Roko Orlović

6

4

10 (10,10,10,10)

20

 

5. Luka Škugor

4

/

/

/

Kandidat Luka Škugor je na provjeri teorijskog znanja ocijenjen ocjenom negativan, te ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

            Sukladno prethodnom, Zapovjednik je donio Odluku da se u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila  primi  Ante Vučak, kao kandidat koji je ostvarilo najbolje ukupne rezultate na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu.

           

 

             

 

Dostaviti (s povratnicom):

  • Dino Gašperov, Partizanska 27, 22010 Brodarica;
  • Ivan dražić, Kunčići 1, Sitno donje, 22205 Perković;
  • Ante Vučak, Grgurev Ante Kukure 22, 22211 Vodice;
  • Luka Škugor, Prljuge 24, Dubrava kod Šibenika, 22000 Šibenik;
  • Roko Orlović, Budak 99, 23422 Stankovci;
  • Ivan Vatavuk, Karalići kod trgovine 9, 22324 Drinovci
  • Računovodstvo;
  • Arhiva.

 

 

 

 

 

KLASA:   112-01/20-03/03
URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

Vodice, 14. prosinca 2020.g.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

 

ZAPOVJEDNIK:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Pročitano 69 puta Poslijednja izmjena dana Utorak, 15 Prosinac 2020 17:49