Srijeda, 13 Svibanj 2020 08:53

Natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Vodice, Magistrala 93, temeljem članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zapovjednika JVP Vodice od 06. svibnja 2020. g. (KLASA: 112-01/20-02/01; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-1), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

                                                                        ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

na mandat od pet godina

 

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-           završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine,

-           položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 

-        Životopis,

-        Dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),

-        Dokaz o stručnoj spremi (diploma),

-        Potvrda o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-        Potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-        Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),

-        Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.),

-        Preslika vozačke dozvole.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o imenovanju predočiti izvornike.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) pribavit će Vatrogasno vijeće za sve kandidate.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na intervju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno i ne smatraju se kandidatima za zapovjednika.

Intervju se provodi s kandidatima za zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete.

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj za zapovjednika – Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Dan objave natječaja smatra se danom objave u Narodnim novinama.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PREDSJEDNIK

VATROGASNOG VIJEĆA

Hrvoje Perica, dipl. oec.

Pročitano 281 puta