Četvrtak, 06 Srpanj 2023 13:17

Natječaj za zamjenika zapovjednika JVP Vodice (m/ž)

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Vodice, Magistrala 93, temeljem članka 34. i članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19. i 114/22.) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zapovjednika JVP Vodice od 16. lipnja 2023. g. (KLASA: 112-01/23-01/01; URBROJ: 2182-4-4-03-23-1), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

  1 izvršitelj na mandat od pet godina

 

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-           da ima hrvatsko državljanstvo,

-           da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine,

-           da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

-           najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           vozačka dozvola B kategorije.

           

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi na javni natječaj potrebno je  navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 

  • - životopis,
  • - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
  • - dokaz o stručnoj spremi (diploma),
  • - potvrda o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
  • - potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),
  • - uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),
  • - dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.),
  • - elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • - preslika vozačke dozvole.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će  izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o imenovanju predočiti izvornike.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) pribavit će JVP Vodice za sve kandidate.

Trajanje radnog vremena je puno radno vrijeme.

Mjesto rada je u sjedištu, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, 22211 Vodice, Magistrala 93, odnosno na području za koje je JVP Vodice odgovorna, kao i izvan sjedišta sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju istog.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17. i 98/19.) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Podnositelj prijave dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Javna vatrogasna postrojba grada Vodica kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na intervju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno i ne smatraju se kandidatima za zamjenika zapovjednika.

Intervju provodi Vatrogasno vijeće s kandidatima za zamjenika zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete. Obavijest o mjestu i vremenu intervjua objaviti će se putem oglasne ploče i mrežne stranice JVP Vodice (www.jvp-vodice.hr).

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj za zamjenika zapovjednika – Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Dan objave natječaja smatra se danom objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

PREDSJEDNIK

VATROGASNOG VIJEĆA

Hrvoje Perica, dipl. oec.

Pročitano 168 puta Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 27 Srpanj 2023 13:30