Nedjelja, 19 Svibanj 2024 16:39

Natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u vatrogasnom domu u Vodicama

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

  GRADA VODICA

 

 Magistrala 93, 22211 Vodice

 Tel/Fax: 022 441-324

 OIB 29569594157

KLASA:   372-01/24-01/02
URBROJ: 2182-4-4-01-24-2

Vodice, 17. svibnja 2024. godine

 

Na temelju Zaključka Zapovjednika, KLASA: 372-01/24-01/02, URBROJ: 2182-4-4-01-24-1 od 17.05. 2024.g., Zapovjednik dana 17. 05. 2024.g. raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za davanje u

zakup dijela poslovnog prostora u vatrogasnom domu u Vodicama

 

 

 • PREDMET NATJEČAJA, DJELATNOST – NAMJENA PROSTORA, POČETNA ZAKUPNINA I ROK TRAJANJA ZAKUPA

Dio poslovnog prostora u vatrogasnom domu Vodicama označen kao kat. čes. 6646/2 k.o. Vodice i to:

 • - Namjena prostora:  ugostiteljska djelatnost- postavljanje samoposlužnog aparata
 • - Početna cijena zakupnine: 31,85 eura/mjesečno (1,00m2 x 31,85 eura) bez PDV-a. Ukoliko JVP Grada Vodica uđe u sustav PDV-a, zakupac će dobiti mjesečni račun uvećan za PDV.
 • - Ugovor o zakupu će se zaključiti  na pet (5) godina.

         2.    POČETAK PLAĆANJA ZAKUPNINE I KORIŠTENJA PROSTORA

Početak plaćanja zakupnine i obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru bit će regulirano ugovorom o zakupu.

         3.     IZNOS JAMČEVINE (GARANTNOG POLOGA) I NAČIN PLAĆANJA

Potrebno je uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine (63,70 eur) na IBAN Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica broj: HR 7924070001100536866, Model: 00 s pozivom na broj OIB uplatitelja, svrha uplate: jamčevina.

Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu, garantni polog izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u zakupninu, dok se ostalim sudionicima natječaja garantni polog vraća.

        4.      ROK ZA PODNOŠENJE PISANIH PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave Obavijesti o započinjanju natječaja u dnevnom tisku (dan objave: 20. 05. 2024.g.);

         5.     DATUM, MJESTO I VRIJEME JAVNOG OTVARANJA PONUDA

  -      Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 29. 05. 2024.g. s početkom u 10,00 sati u vatrogasnom domu  u Vodicama.

         6.    OSTALE OBVEZNE ODREDBE

 • - Poslovni prostor se može pogledati svakog dana unutar natječaja.
 • - Ponuditelj koji prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, Gradu Vodicama, odnosno prema Državnom proračunu ima nepodmirena dugovanja ne može sudjelovati na javnom natječaju.
 • - Najpovoljniji ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 5 dana od dana uručenja Odluke o odabiru ili do roka kojeg odredi zapovjednik, sklopiti ugovor o zakupu, odnosno, da ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te tada povjerenstvo može pozvati sljedećeg ponuđača s Liste ponuđača na sklapanje ugovora o zakupu pod uvjetima iz najpovoljnije ponude.
 • - Ugovor o zakupu mora biti potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika, a troškove solemnizacije ugovora o zakupu u cijelosti snosi zakupnik.
 • - Zakupnik u zakup uzima dio poslovnog prostora u viđenom stanju i neće se odobriti ulaganja u prostor.
 • - Najpovoljniji ponuditelj koji dobije dio poslovnog prostora u zakup, obvezan je nakon sklapanja Ugovora o zakupu, dostaviti Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.
 • - Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku 24 sata od dojave kvara ili zastoja.
 • - Ponuditelj je dužan održavati aparate u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je odgovoran za rad aparata i kvalitetu proizvoda iz aparata.
 • - U aparatima nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.
 • - U iznos mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi.
 • - Aparati moraju imati vlastitu opskrbu vodom za pripremu napitaka.
 • - Aparati za tople napitke moraju imati automatsko postavljanje čaše i mogućnost doziranja šećera.
 • - Pravo prvenstva na zakup imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i/ili članovi njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos.

Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 • - prijavu za natječaj s imenom i prezimenom ponuditelja, OIB,  prebivalište, broj tekućeg ili žiro računa za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke sa sjedištem, OIB,broj računa za pravne osobe;
 • - presliku osobne iskaznice ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi registar;
 • - presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva;
 • - ponuđeni mjesečni iznos zakupnine (po m2);
 • - dokaz uplate jamčevine;
 • - potvrdu  o nepostojanju  duga  prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, Gradu  Vodicama, te Uvjerenje nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,  odnosno  odobrenje  odgode  plaćanja  obveza s pridržavanjem rokova plaćanja;
 • - izjava da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju.

Prijava se podnosi u roku 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, u zatvorenoj omotnici na adresu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, Magistrala 93, s naznakom: „NE OTVARATI - PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA U VATROGASNOM DOMU U VODICAMA“.

 

                                                                                  ZAPOVJEDNIK:

                                                                                  Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

 

 

Pročitano 66 puta Poslijednja izmjena dana Nedjelja, 19 Svibanj 2024 16:49