Vijesti

Vijesti (65)

Srijeda, 23 Rujan 2020 13:10

Izjava o pristupačnosti

Napisao/la

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

MAGISTRALA 93

22211 VODICE

KLASA: 008-01/20-01/02

URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

U Vodicama, 22. rujna 2020. godine

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Temeljem Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine” broj 17/19), Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica provela je unutarnju procjenu, odnosno samoprocjenu na način da je korištena manualna (ručna) metoda uz vizualni pregled mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (http://www.jvp-vodice.hr/)

U provođenju procesa samoprocjene nisu uključeni akteri poput developera, administratora, osoba s invaliditetom koji mogu procijeniti stupanj usklađenosti mrežne

 

stranice i zahtjeva Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine” broj 17/19) i Europske norme EN 301 549 V2.1.2 ( 2018-08 ).

 

 

 

Nakon izvršene unutarnje procjene usklađenosti, utvrđeno je:

    -  nije postavljen prikladan zvučni zapis ili tekstualni opis uz fotografije,

 

   - nije omogućena navigacija i interakcija pomoću tipki tab/shift+tab i dr. tipkovnih prečaca kako bi se moglo pristupiti svim izbornicima, odabrati tekst, potvrditi dijaloški okvir, pretraživati stranicu i sl.

 

   -  nije osigurana opcija kontrasta teksta i slika u odnosu na pozadinu stranice niti mogućnost promjene kontrasta,

 

  - osim boja za naglašavanje, ne koriste se i dodatne oznake poput podcrtavanja,

 

  - ne koriste se fontovi bez serifa (npr. Verdana, Arial itd.),

 

   - nije omogućena upotrebu tipkovnih prečaca i pristup svakom elementu stranice/aplikacije pomoću tipkovnice,

 

   - ne postoji mogućnost glasovnih naredbi,

 

    - mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta.

 

  -u PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem (npr. PDF skenirani s potpisom otežana je ili nedostaje mogućnost Čitanja s pomoćnim tehnologijama).

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica je svjesna svih koristi za osobe s invaliditetom kojima bi se olakšalo korištenje mrežne stranice te će što skorije pristupiti usklađivanju.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje JVP Grada Vodica putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pri tome navedite sljedeće podatke:

  •        vaše ime, prezime i e-mail adresu,
  •        adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
  •      oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj ( npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokemnta )

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 22. rujna 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica uočite neuskladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o

pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje JVP Grada Vodica putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pri tome navedite sljedeće podatke:

  •        vaše ime, prezime i e-mail adresu,
  •        adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
  •      opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

 

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internet: https://pristupinfo.hr/

Telefon: 01 2099 100

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje, a inspekcijski nadzor obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19).

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

               ZAPOVJEDNIK

                 Ivica Begić

             struč.spec.ing.sec.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Vodice, Magistrala 93, temeljem članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zapovjednika JVP Vodice od 06. svibnja 2020. g. (KLASA: 112-01/20-02/01; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-1), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

                                                                        ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

na mandat od pet godina

 

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-           završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine,

-           položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 

-        Životopis,

-        Dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),

-        Dokaz o stručnoj spremi (diploma),

-        Potvrda o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-        Potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-        Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),

-        Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.),

-        Preslika vozačke dozvole.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o imenovanju predočiti izvornike.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) pribavit će Vatrogasno vijeće za sve kandidate.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na intervju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno i ne smatraju se kandidatima za zapovjednika.

Intervju se provodi s kandidatima za zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete.

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj za zapovjednika – Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Dan objave natječaja smatra se danom objave u Narodnim novinama.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PREDSJEDNIK

VATROGASNOG VIJEĆA

Hrvoje Perica, dipl. oec.

Četvrtak, 16 Travanj 2020 14:16

OBAVIJEST GRAĐANIMA !!!

Napisao/la

OBAVIJEST GRAĐANIMA!!!

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će od petka 17. travnja 2020. godine davati odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru.

 

Odobrenja će se davati uz uvjet da tražitelj provede odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito;

- Spaljivanje tvari mora se obaviti na sigurnosnoj udaljenosti od drugih površina (npr. šuma i dr.) i objekata (npr. elektroenergetskih vodova, cesta, stambenih kuća i dr.) koje bi vatra mogla ugroziti,

- Oko mjesta spaljivanja pripremiti sigurnosni pojas (očistiti okolno zemljište), ovisno o količini tvari i veličini površine koja se pali osigurati nazočnosti dovoljnog broja sposobnih za gašenje požara,

- Uz mjesto spaljivanja osigurati odgovarajuća priručna sredstva za gašenje ostataka vatre (žar i sl.) i proširenje vatre (voda, lopata, metlenica i sl.),

- Spaljivanje provesti ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara, te za mirna vremena kada ne puše vjetar jačine 5 m/sek ili više,

- Osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre (žar i sl.) u potpunosti ugasiti.

 

Odobrenja će se izdavati isključivo telefonom na broj 022/ 441 – 324 ili na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Podsjećamo građane da je spaljivanje dozvoljeno do 01. lipnja, a u slučaju većeg broja požara dozvole za spaljivanje se neće davati.

Za svako izazivanje požara iz nehaja, predviđena je visoka novčana kazna.

Ukoliko uočite požar obavijestite nas o tome na broj telefona 022/441-324 ili 193.

Petak, 27 Ožujak 2020 08:42

UPOZORENJE GRAĐANIMA !!!

Napisao/la

UPOZORENJE GRAĐANIMA!!!

 

Zbog novonastale situacije, Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica neće davati odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru do daljnjega.

 

Loženje vatre na otvorenom prostoru smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, a posebice:

 

  •        spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, gustog šumskog raslinja (šiblja) i šikara,
  •        spaljivanje papira, smeća i otpadaka,
  •        improvizirani roštilji i gradele,
  •        logorske vatre i sl.

 

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba ukoliko loženje vatre obavlja bez odobrenja nadležne vatrogasne postrojbe.

 Ukoliko se zanemari izdano upozorenje, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 ili kaznom zatvora do 60 dana kazniti će se osoba koja izazove požar, dok će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

 

Navedenom mjerom namjera je preventivno utjecati na sprječavanje nastajanja i širenja požara na otvorenim površinama, te usmjeravanje dijela kapaciteta vatrogasnih postrojbi na borbu protiv korona virusa COVID - 19.

 

 

Gradonačelnica uručila ključeve: U vodički JVP stiglo višenamjensko vozilo s multifunkcionalnom nadogradnjom

 
U vodički JVP stiglo višenamjensko vozilo s multifunkcionalnom nadogradnjom Gradonačelnica Vodica Nelka Tomić predala je danas zapovjedniku JVP Vodice Ivici Begiću ključeve novog vatrogasnog vozila za gašenje.
Riječ je o prvom ovakvom vozilu u Hrvastkoj tvrtke Mercedes Unimog U 318 s nadogradnjom čiji je proizvođač hrvatska firma FLAMMIFER d.o.o.. Kod nabave ovog vozila, cilj je bio da vozilo prije svega služi za gašenje požara otvorenih prostora, ali i zbog svojih gabarita, sredstava za gašenje i opreme služi i za gašenje strukturnih požara u područjima gdje navalno vozilo nema pristup. - Također uvjet je bio da vozilo posjeduje prednji kardanski i hidraulični izvod zbog mogućnosti kopčanja određenih alata i uređaja kao što su ralica, četka, hidraulična ruka s malčerom za održavanje protupožarnih i poljskih puteva i slično pa se iz navedenog se vidi da smo zamislili multifunkcionalno vozilo – rekao nam je zapovjednik Ivica Begić uz zahvalu gradonačelnici, stručnim službama Grada i Gradskom vijeću što su prepoznali potrebu nabave ovakvog vozila.
Vozilo je opremljeno rezervoarom kapaciteta 2000 litara i opremom za početno gašenje požara, dok je vrijednost vozila 2 milijuna i 350 tisuća kuna, od čega u nabavi vozila Županijska vatrogasna zajednica je sudjelovala s 400 tisuća kuna dok se ostatak financira iz gradskog proračuna „Velik je dan sa vatrogasce Grada Vodica i širu društvenu zajednicu. Jako sam ponosna na nabavu ovog vozila jer sigurnost svih naših građana je na prvom mjestu. Vozilo se nabavlja putem financijskog leasinga na rok od 60 mjeseci, a kako se radi o zaduženju, a sukladno zakonskoj proceduri Grad je dao suglasnost JVP Vodice za zaduživanje.“ – rekla je Gradonačelnica Nelka Tomić.
Inače tijekom 2019. godine na području županije Šibensko kninske nabavljeno sedam vatrogasnih vozila, a ovo je prvo u ovoj godini „Trenutno u suradnji s MUP-om kroz EU fondove na prostor naše županije doći će pet vozila u narednih 18 mjeseci, kroz Ministarstvo poljoprivrede osigurat će se tri vozila dok jedno komunikacijsko vozilo isto očekujemo preko EU fondova. Za sada imamo dovoljno opreme, prosječna starost vozila je 12,5 godina, a ovim novim vozilima ćemo popuniti ona vozila koja je jednostavno pregazio zub vremena“ – rekao je županijski zapovjednik Darko Dukić.
Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio je novo vatrogasno vozilo i vatrogasce, a pored gradonačelnice Nelke Tomić, svečanosti uručenja ključeva sudjelovao je dogradonačelnik Stipe Bosotin, predsjednik Gradskog vijeća Marin Mikšić, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić te kolege zapovjednici iz vatrogasnih postrojbi susjednih mjesta.

     Potpisani sporazumi u sklopu realizacije projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“

 

U prostorijama Vatrogasne škole Hrvatske vatrogasne zajednice danas su potpisani sporazumi o suradnji s vatrogasnim postrojbama na realizaciji projekta "Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH" u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Ovim projektom planira se nabava 94 vatrogasna vozila, te su danas sporazum potpisali predstavnici krajnjih korisnika, tj. javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava kojima će vozila biti isporučena.

Okupljene je u ime Hrvatske vatrogasne zajednice pozdravio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je istaknuo da je ovo još jedna u nizu mjera vezanih uz opremanje naših vatrogasaca modernim vozilima.

- Ovom nabavom vozila, ali i kroz prethodne nabave na državnoj i lokalnoj razini, podižemo operativnu spremnost naših postrojbi, - rekao je Tucaković.

U ime Ministarstva unutarnjih poslova okupljene je pozdravio Robert Butković, načelnik Sektora policijske tehnike i opreme, koji je zaželio sreću u korištenju nove opreme te istaknuo da će zadnje vozilo biti isporučeno 18 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Ukupna vrijednost projekta je 256.260.000,00 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (OPKK)

Specifični cilj projekta je nabava 94 vatrogasna vozila i to 21 komad navalnih vozila dugih, 21 komad navalnih vozila malih, 21 komad autocisterni srednjih, 21 komad šumsko/terenskih vozila srednjih, 7 komada šumskih/terenskih vozila teških i 3 komada vozila za zapovjedni stožer s vatrogasnim robotom na prikolici.

 
Subota, 14 Prosinac 2019 22:21

Vodički vatrogasci bogatiji za novo vozilo

Napisao/la

Vodički vatrogasci bogatiji za novo vozilo

U petak 13. prosinca 2019. godine u Vodice je stiglo novo vatrogasno vozilo.

Riječ je o novoj višenamjenskoj autocisterni za vodu, zapremine spremnika 7000 litara. Vozilo je opremljeno opremom za početno gašenje požara, te služi i za prijevoz pitke vode.

Vozilo je dodijeljeno Gradu Vodicama odlukom Vlade R.H., Ministarstva gospodarstva, Ravnateljstva za robne zalihe na korištenje na 4 godine, s mogućnošću produljenja korištenja.

Nakon iskazane potrebe od strane vatrogasaca, Grad Vodice je više godina za redom upućivao zahtjeve u Ministarstvo gospodarstva za potrebom za ovakvim vozilom, zbog sve većeg broja požara, te zbog prijevoza pitke vode domaćinstvima koji nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu.

Vatrogasci zahvaljuju gradonačelnici sa suradnicima i službama Grada koji su odmah reagirali te upućivali zahtjeve za dodjelom cisterne i lobirali da cisterna dođe u Vodice.

Posebna zahvala ide saborskoj zastupnici Branki Juričev – Martinčev, koja je o potrebi za takvim vozilom upoznala ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Darka Horvata, koji se osobno i aktivno uključio u proces informirajući se o potrebama na terenu, te je uvidio da je zahtjev grada opravdan. Na taj način i saborska zastupnica i ministar su pokazali veliku brigu za vatrogasce, građane i goste Grada Vodica.

Vozilo će koristiti članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice, kojima želimo da vozilo što manje koriste na intervencijama.

Stranica 1 od 5