Vijesti

Vijesti (69)

Na temelju čl. 24. i čl. 40.  Statuta JVP Vodice (KLASA:012-03/20-01/07, URBROJ:2182/04-7-2-03-20-1), te temeljem članka 10. Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica donosi

 

O D L U K U

o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

      Na natječaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, (KLASA: 112-01/20-01/02; URBROJ:2182/04-7-2-01-20-1) koji je objavljen dana 25.11.2020. godine, nakon provedenog postupka natječaja, kandidat koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu te ostvario najbolji ukupni rezultat je :

1.      Ante Vučak, SSS, vatrogasni tehničar.

II.

Kandidat se upućuje na obavljanje liječničkog pregleda, sukladno članku 3. točka 1., 2., 5., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 40., 41., 43. i 56.) Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne Novine“ 5/84)

Ukoliko ocjena stručne službe ovlaštene Medicine rada bude sposoban, te ukoliko Ministarstvo pravosuđa izda uvjerenje da kandidat nije osuđivan za kaznena dijela iz čl. 51. st.1. točke 6. i 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“ 125/19), s kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno s probnim radom od 2 mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Protiv ove Odluke može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba sukladno članku 26. Zakona o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, (KLASA: 112-01/20-01/02; URBROJ:2182/04-7-2-01-20-1).

Natječaj je objavljen dana 25. studenoga 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica www.jvp-vodice.hr, te na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

Uvjeti  za prijam na navedeno radno mjesto, istaknuti u Natječaju, bili su:

-           mora imati hrvatsko državljanstvo,

-          da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,

-           da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-           ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije.

U provedenom postupku zaprimljeno je 6 prijava, od toga 6 pravodobnih i urednih, čiji podnositelji su stekli status kandidata, te su pozvani na testiranje.

Utvrđeno je da formalne uvjete iz Natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati: Dino Gašperov, Ivan Dražić, Ante Vučak, Luka Škugor, Roko Orlović i Ivan Vatavuk (redom zaprimanja zamolbi).

Navedeni kandidati pozvani su na provjeru sposobnosti dana 13. prosinca 2020. godine u okviru kojeg se provjeravalo funkcionalne i motoričke sposobnosti, provjera za rad na visini i rad sa užadima, provjera teorijskog znanja i razgovor s kandidatima, sukladno Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1).

Ivan Vatavuk nije pristupio prethodnoj provjeri sposobnosti i intervjuu, te se  smatra da je povukao prijavu na natječaj.

Zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dostavljeno je Rang lista  Povjerenstva za provedbu postupka natječaja od 14. prosinca 2020. godine  kojim su utvrđeni sljedeći rezultati testiranja:

IME I PREZIME

 

PROVJERA FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

(BODOVI)

PROVJERA TEORIJSKOG ZNANJA

(BODOVI)

RAZGOVOR S KANDIDATIMA

(BODOVI)

UKUPNO

1. Ante Vučak

8

6

10 (10,10,10,10)

24

 

2. Ivan Dražić

8

4

10 (10,10,10,10)

22

3. Dino Gašperov

 

6

4

10 (10,10,10 10,)

 

20

 

4. Roko Orlović

6

4

10 (10,10,10,10)

20

 

5. Luka Škugor

4

/

/

/

Kandidat Luka Škugor je na provjeri teorijskog znanja ocijenjen ocjenom negativan, te ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

            Sukladno prethodnom, Zapovjednik je donio Odluku da se u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila  primi  Ante Vučak, kao kandidat koji je ostvarilo najbolje ukupne rezultate na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu.

           

 

             

 

Dostaviti (s povratnicom):

 • Dino Gašperov, Partizanska 27, 22010 Brodarica;
 • Ivan dražić, Kunčići 1, Sitno donje, 22205 Perković;
 • Ante Vučak, Grgurev Ante Kukure 22, 22211 Vodice;
 • Luka Škugor, Prljuge 24, Dubrava kod Šibenika, 22000 Šibenik;
 • Roko Orlović, Budak 99, 23422 Stankovci;
 • Ivan Vatavuk, Karalići kod trgovine 9, 22324 Drinovci
 • Računovodstvo;
 • Arhiva.

 

 

 

 

 

KLASA:   112-01/20-03/03
URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

Vodice, 14. prosinca 2020.g.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

 

ZAPOVJEDNIK:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1, Povjerenstvo za provedbu natječaja iz Natječaja (KLASA: 112-01/20-01/02, URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1) od 25. studenog 2020. godine donosi

 

ODLUKU

o provjeri sposobnosti kandidata za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila

 

 1. Nakon proteka roka za predavanje natječajne dokumentacije, Povjerenstvo za provedbu natječaja nakon izvršenog pregleda i provjere zaprimljene dokumentacije, donosi Odluku da se

Kandidati:

 • Dino Gašperov
 • Ivan Dražić
 • Ante Vučak
 • Roko Orlović
 • Luka Škugor
 • Ivan Vatavuk

pozivaju na provjere sposobnosti iz Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1 (www.jvp-vodice.hr ili oglasna ploča JVP Grada Vodica), koja će se obaviti dana 13. prosinca (nedjelja) 2020. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama JVP Grada Vodica.

Svi kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, kemijsku olovku, sportsku odjeću i obuću i vatrogasnu opremu: vatrogasne hlače, vatrogasnu jaknu, čizme, vatrogasni opasač i vatrogasnu kacigu. Ukoliko kandidat nema navedenu radnu robu, JVP Vodice će im na dan provjere ustupiti potrebnu vatrogasnu radnu odjeću i obuću.

Kandidati su se prilikom dolaska dužni pridržavati epidemioloških mjera za sprječavanje širenja virusa COVID-19.

       2. Od prijavljeni šest (6) zamolbi, Povjerenstvo je utvrdilo da 6 zamolbi udovoljava uvjetima iz natječaja.

       3. Vatrogasna postrojba dužna je putem telefona obavijestiti sve kandidate koji su zadovoljili uvjete iz natječaja. Kandidati čije su zamolbe nepotpune ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja, biti će obaviješteni putem telefona i pismenim putem s povratnicom.

       4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA:   112-01/20-02/05
URBROJ: 2182/04-7-2-08-20-1

Vodice, 07. prosinca 2020. godine

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

 

 

PREDSJEDNIK

Zdenko Juričev – Martinčev, bacc.ing.sec.

Utorak, 01 Prosinac 2020 06:24

Nadopuna obavijesti uz natječaj

Napisao/la

                                                                                                                                                                                        NADOPUNA OBAVIJESTI O NATJEČAJU

                                                                                                                                                                          u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa

                                                                                                                                                    vatrogasac – vozač vatrogasnog vozilau Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 2 (dva) mjeseci za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila.

Natječaj je objavljen 25. studenog 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica –www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022/441-324.

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,05 i osnovice za državne službenike i namještenike. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%. Vatrogasac – vozač obavljat će svoje poslove u radnom vremenu u turnusu (12/24-12/48) te će biti raspoređen u jednu od četiri smjena sukladno pravilima struke kako odredi Zapovjednik.

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom i drugom tehnikom,
 • brine o tehničkoj ispravnosti vozila i druge tehnike,
 • rukuje i ostalom vatrogasnom opremom i tehnikom,
 • sudjeluje u vatrogasnim intervencijama i kao vatrogasac,
 • sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja,
 • vodi informatički program Vozila JVP Vodice,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti,
 • za svoj rad odgovoran je Zapovjedniku JVP Vodice.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća provjeru:

 • funkcionalnih i motoričkih sposobnosti,
 • rad na visini i rad sa užadima,
 • teorijskog znanja.
 • Provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kandidata za vatrogasne poslove provodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, odnosno na mjestu koje odredi Povjerenstvo.

Testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti može obaviti stručna osoba (kineziolog) u suradnji s djelatnicima JVP Vodice ili pravna osoba koja ima registriranu djelatnost, o čemu odlučuje Povjerenstvo.

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti obuhvaća:

 • trčanje u trajanju od 12 minuta,
 • podizanje trupa bez opterećenja kroz 1 minutu,
 • sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minutu,
 • skok u dalj s mjesta,
 • skijaški čučanj.

       Sadržaj provjere, rezultati provjere i ocjena rezultata utvrđeni su u kriterijima provjere koji su opisani u Pravilniku o ustrojstvu i unutarnjem redu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

       Kandidat čija je fizička izdržljivost ocjenjena ocjenom 1 (nedovoljan) ne može konkurirati za prijam u radni odnos.

 • Provjera za rad na visini i rad sa užadima

Provjera sposobnosti za rad na visini kandidata za vatrogasne poslove provodi se izvođenjem vježbi utvrđenih u vatrogasnom vježbeniku i to:

 • Vježbe samospašavanja penjačkim užetom, propisanim vatrogasnim opasačom i posebnim dodatkom (karabin sa osmicom) ili drugom opremom za spašavanje s visina.

   Rezultat provjere rada na visini vrednuje se uspjehom: prošao i nije prošao.

   Kandidati koji ne uspiju izvršiti vježbe ne mogu konkurirati za prijem u radni odnos.

 • Provjera teorijskog znanja

Provjera teorijskog znanja kandidata za vatrogasne poslove vrši se ispunjavanjem testova iz sljedećih područja:

 • vatrogasne sprave i oprema,
 • vatrogasna taktika,
 • tehnička služba u vatrogastvu,
 • gorenje i gašenje,
 • sprave za zaštitu dišnih organa,
 • ustroj vatrogastva.

Testove za sva radnja mjesta priprema Povjerenstvo. Testovi imaju 40 pitanja te svaki točan odgovor nosi 1 bod.

Testovi su sastavljeni tako da na postavljeno pitanje treba odgovoriti odabirom točnog jednog odgovora između nekoliko ponuđenih opcija.

Za vrijeme provjere teorijskog znanja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Rezultati provjere teorijskog znanja se vrednuju na sljedeći način:

- Do 20 (uključujući i 20) točnih odgovora - nedovoljan ( kandidat s rezultatom ne dobiva bodove po ovom kriteriju)

- Od 21 do 25 točnih odgovora (dovoljan)   - 2 boda

- Od 26 do 30 točnih odgovora (dobar)        - 4 boda

- Od 31 do 35 točnih odgovora (vrlo dobar) - 6 bodova

- Od 36 do 40 točnih odgovora (odličan)     - 8 bodova.

Kandidat koji je na provjeri teorijskog znanja ocijenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Ako se kandidat ne odazove pozivu za provjeru u određenom terminu, smatrat će se da je odustao, osim u slučaju opravdanih razloga (bolesti uz liječničku potvrdu) ili smrtnog slučaja uže obitelji (dokaz: izvadak iz matice umrlih).

Kandidat koji iz opravdanih razloga ne pristupi provjeri, dužan je pristupiti u roku od najmanje sedam dana.

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima kandidat koji je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

 

RANG LISTA

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

 

RAZGOVOR S KANDIDATIMA

Razgovor se obavlja sa kandidatima koji su zadovoljili kriterije odnosno prošli provjeru funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, provjeru rada na visini i rada sa užadi te provjeru teorijskog znanja.

Razgovor sa kandidatima za vatrogasne poslove obavlja Povjerenstvo i Zapovjednik sa ciljem stvaranja objektivne slike o kandidatu, njegovoj motiviranosti za rad, stručno usavršavanje, ovladavanje novim znanjima i vještinama, sklonosti za bavljenje aktivnostima važnim za vatrogasnu djelatnost, sklonosti za timski rad i slično.  

Razgovor sa kandidatima se ocjenjuje ocjenom od 1 do 10.

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 • Vatrogasni vježbovnik – Hrvatska vatrogasna zajednica, autor Stjepan Purgar i ostali, HVZ, Zagreb.
 • Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih časnika i dočasnika, autor: mr. Željko Popović i ostali, HVZ, Zagreb 2006.
 • Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.)

Način primanja kandidata na vatrogasne poslove, kriteriji provjere i način bodovanja utvrđeni su Pravilnikom o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica

https://www.jvp-vodice.hr/projects/opci-akti/pravilnici

                                                                                                                                                                        JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

                                                                                                                                                                                                            ZAPOVJEDNIK

OBAVIJEST

u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa

vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 2 (dva) mjeseci za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila.

Natječaj je objavljen 25. studenog 2020. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica – www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022/441-324.

 

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,05 i osnovice za državne službenike i namještenike. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%. Vatrogasac – vozač obavljat će svoje poslove u radnom vremenu u turnusu (12/24-12/48) te će biti raspoređen u jednu od četiri smjena sukladno pravilima struke kako odredi Zapovjednik.

 

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom i drugom tehnikom,
 • brine o tehničkoj ispravnosti vozila i druge tehnike,
 • rukuje i ostalom vatrogasnom opremom i tehnikom,
 • sudjeluje u vatrogasnim intervencijama i kao vatrogasac,
 • sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja,
 • vodi informatički program Vozila JVP Vodice,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti,
 • za svoj rad odgovoran je Zapovjedniku JVP Vodice.

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća provjeru:

 • funkcionalnih i motoričkih sposobnosti,
 • rad na visini i rad sa užadima,
 • teorijskog znanja.

 

 • Provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kandidata za vatrogasne poslove provodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, odnosno na mjestu koje odredi Povjerenstvo.

Testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti može obaviti stručna osoba (kineziolog) u suradnji s djelatnicima JVP Vodice ili pravna osoba koja ima registriranu djelatnost, o čemu odlučuje Povjerenstvo.

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti obuhvaća:

 • trčanje u trajanju od 12 minuta,
 • podizanje trupa bez opterećenja kroz 1 minutu,
 • sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minutu,
 • skok u dalj s mjesta,
 • skijaški čučanj.

       Sadržaj provjere, rezultati provjere i ocjena rezultata utvrđeni su u kriterijima provjere koji su opisani u Pravilniku o ustrojstvu i unutarnjem redu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

       Kandidat čija je fizička izdržljivost ocjenjena ocjenom 1 (nedovoljan) ne može konkurirati za prijam u radni odnos.

 

 • Provjera za rad na visini i rad sa užadima

Provjera sposobnosti za rad na visini kandidata za vatrogasne poslove provodi se izvođenjem vježbi utvrđenih u vatrogasnom vježbeniku i to:

 • Vježbe samospašavanja penjačkim užetom, propisanim vatrogasnim opasačom i posebnim dodatkom (karabin sa osmicom) ili drugom opremom za spašavanje s visina.

   Rezultat provjere rada na visini vrednuje se uspjehom: prošao i nije prošao.

   Kandidati koji ne uspiju izvršiti vježbe ne mogu konkurirati za prijem u radni odnos.

 

 • Provjera teorijskog znanja

Provjera teorijskog znanja kandidata za vatrogasne poslove vrši se ispunjavanjem testova iz sljedećih područja:

 • vatrogasne sprave i oprema,
 • vatrogasna taktika,
 • tehnička služba u vatrogastvu,
 • gorenje i gašenje,
 • sprave za zaštitu dišnih organa,
 • ustroj vatrogastva.

Testove za sva radnja mjesta priprema Povjerenstvo. Testovi imaju 40 pitanja te svaki točan odgovor nosi 1 bod.

Testovi su sastavljeni tako da na postavljeno pitanje treba odgovoriti odabirom točnog jednog odgovora između nekoliko ponuđenih opcija.

Za vrijeme provjere teorijskog znanja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Rezultati provjere teorijskog znanja se vrednuju na sljedeći način:

- Do 20 (uključujući i 20) točnih odgovora - nedovoljan ( kandidat s rezultatom ne dobiva bodove po ovom kriteriju)

- Od 21 do 25 točnih odgovora (dovoljan)   - 2 boda

- Od 26 do 30 točnih odgovora (dobar)         - 4 boda

- Od 31 do 35 točnih odgovora (vrlo dobar) - 6 bodova

- Od 36 do 40 točnih odgovora (odličan)     - 8 bodova.

Kandidat koji je na provjeri teorijskog znanja ocijenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Ako se kandidat ne odazove pozivu za provjeru u određenom terminu, smatrat će se da je odustao, osim u slučaju opravdanih razloga (bolesti uz liječničku potvrdu) ili smrtnog slučaja uže obitelji (dokaz: izvadak iz matice umrlih).

Kandidat koji iz opravdanih razloga ne pristupi provjeri, dužan je pristupiti u roku od najmanje sedam dana.

 

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima kandidat koji je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

 

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  

 • Vatrogasni vježbovnik – Hrvatska vatrogasna zajednica, autor Stjepan Purgar i ostali, HVZ, Zagreb.
 • Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih časnika i dočasnika, autor: mr. Željko Popović i ostali, HVZ, Zagreb 2006.

 

                                                                                                                               JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

                                                                                                                                                                    ZAPOVJEDNIK

Temeljem članka 40. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (Klasa: 012-03/20-01/07; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-01), a sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisuje:

     

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA

– jedan (1) izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca

 

 

          I. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-          mora imati hrvatsko državljanstvo,

-          da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,

-          da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

-          da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-          ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

-          da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-          da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-          vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije.

 

         II. Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili putovnica),
 • presliku svjedodžbe o završenom školovanju,
 • potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,
 • potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
 • ako je ili je bio član dobrovoljnog vatrogasnog društva, kandidat dostavlja potvrdu da je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca,
 • presliku vozačke dozvole.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte).

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Potvrda o zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti dostavlja se nakon Odluke o odabiru, a prije sklapanja Ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost, s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) pribavit će postrojba za sve kandidate.

 

      III. Ostali uvjeti:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima kandidat koji je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i u obliku navedenom u natječaju.

 

     IV. Rok za dostavu prijave:

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj za vatrogasca – vozača vatrogasnih vozila – Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Dan objave natječaja smatra se danom objave na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Ovaj natječaj objaviti će se na Zavodu za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči JVP Vodice.

 

     V. Nepravovremene i nepotpune prijave:

Kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće biti razmatrane te će kandidatu o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba ima pravo prigovora na obavijest sukladno stavku 3. članka 12. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 147/09).

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

      VI. Provjera sposobnosti kandidata:

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će provedena provjera sposobnosti znanja i vještina, a postupak provjere je objavljen na web stranici www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči JVP Vodice.

Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti znanja i vještina, smatrati će se da je povukao prijavu za natječaj.

Mjesto i vrijeme održavanja provjere sposobnosti znanja i vještina, kao i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, biti će objavljeno na web stranici www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči JVP Vodice najmanje pet (5) dana prije testiranja.

Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na provjeru sposobnosti znanja i vještina.

 

      VII. Ugovor o radu:

Ugovor o radu se sklapa neodređeno na probni rad od dva (2) mjeseca.

Ako radnik ne zadovolji za vrijeme trajanja probnog rada uručiti će mu se otkaz Ugovora o radu.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata.

 

 

KLASA: 112-01/20-01/02

URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

Vodice, 25. studenoga 2020. godine

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ZAPOVJEDNIK:

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

 

 

Srijeda, 23 Rujan 2020 13:10

Izjava o pristupačnosti

Napisao/la

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

MAGISTRALA 93

22211 VODICE

KLASA: 008-01/20-01/02

URBROJ: 2182/04-7-2-01-20-1

U Vodicama, 22. rujna 2020. godine

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Temeljem Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine” broj 17/19), Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica provela je unutarnju procjenu, odnosno samoprocjenu na način da je korištena manualna (ručna) metoda uz vizualni pregled mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (http://www.jvp-vodice.hr/)

U provođenju procesa samoprocjene nisu uključeni akteri poput developera, administratora, osoba s invaliditetom koji mogu procijeniti stupanj usklađenosti mrežne

 

stranice i zahtjeva Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine” broj 17/19) i Europske norme EN 301 549 V2.1.2 ( 2018-08 ).

 

 

 

Nakon izvršene unutarnje procjene usklađenosti, utvrđeno je:

    -  nije postavljen prikladan zvučni zapis ili tekstualni opis uz fotografije,

 

   - nije omogućena navigacija i interakcija pomoću tipki tab/shift+tab i dr. tipkovnih prečaca kako bi se moglo pristupiti svim izbornicima, odabrati tekst, potvrditi dijaloški okvir, pretraživati stranicu i sl.

 

   -  nije osigurana opcija kontrasta teksta i slika u odnosu na pozadinu stranice niti mogućnost promjene kontrasta,

 

  - osim boja za naglašavanje, ne koriste se i dodatne oznake poput podcrtavanja,

 

  - ne koriste se fontovi bez serifa (npr. Verdana, Arial itd.),

 

   - nije omogućena upotrebu tipkovnih prečaca i pristup svakom elementu stranice/aplikacije pomoću tipkovnice,

 

   - ne postoji mogućnost glasovnih naredbi,

 

    - mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta.

 

  -u PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem (npr. PDF skenirani s potpisom otežana je ili nedostaje mogućnost Čitanja s pomoćnim tehnologijama).

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica je svjesna svih koristi za osobe s invaliditetom kojima bi se olakšalo korištenje mrežne stranice te će što skorije pristupiti usklađivanju.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje JVP Grada Vodica putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 •        vaše ime, prezime i e-mail adresu,
 •        adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 •      oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj ( npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokemnta )

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 22. rujna 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica uočite neuskladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o

pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje JVP Grada Vodica putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 •        vaše ime, prezime i e-mail adresu,
 •        adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
 •      opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

 

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internet: https://pristupinfo.hr/

Telefon: 01 2099 100

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje, a inspekcijski nadzor obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19).

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

               ZAPOVJEDNIK

                 Ivica Begić

             struč.spec.ing.sec.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Vodice, Magistrala 93, temeljem članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zapovjednika JVP Vodice od 06. svibnja 2020. g. (KLASA: 112-01/20-02/01; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-1), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

                                                                        ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

na mandat od pet godina

 

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-           završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine,

-           položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 

-        Životopis,

-        Dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),

-        Dokaz o stručnoj spremi (diploma),

-        Potvrda o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-        Potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-        Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),

-        Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.),

-        Preslika vozačke dozvole.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o imenovanju predočiti izvornike.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) pribavit će Vatrogasno vijeće za sve kandidate.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na intervju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno i ne smatraju se kandidatima za zapovjednika.

Intervju se provodi s kandidatima za zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete.

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj za zapovjednika – Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Dan objave natječaja smatra se danom objave u Narodnim novinama.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PREDSJEDNIK

VATROGASNOG VIJEĆA

Hrvoje Perica, dipl. oec.

Četvrtak, 16 Travanj 2020 14:16

OBAVIJEST GRAĐANIMA !!!

Napisao/la

OBAVIJEST GRAĐANIMA!!!

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica će od petka 17. travnja 2020. godine davati odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru.

 

Odobrenja će se davati uz uvjet da tražitelj provede odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito;

- Spaljivanje tvari mora se obaviti na sigurnosnoj udaljenosti od drugih površina (npr. šuma i dr.) i objekata (npr. elektroenergetskih vodova, cesta, stambenih kuća i dr.) koje bi vatra mogla ugroziti,

- Oko mjesta spaljivanja pripremiti sigurnosni pojas (očistiti okolno zemljište), ovisno o količini tvari i veličini površine koja se pali osigurati nazočnosti dovoljnog broja sposobnih za gašenje požara,

- Uz mjesto spaljivanja osigurati odgovarajuća priručna sredstva za gašenje ostataka vatre (žar i sl.) i proširenje vatre (voda, lopata, metlenica i sl.),

- Spaljivanje provesti ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara, te za mirna vremena kada ne puše vjetar jačine 5 m/sek ili više,

- Osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre (žar i sl.) u potpunosti ugasiti.

 

Odobrenja će se izdavati isključivo telefonom na broj 022/ 441 – 324 ili na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Podsjećamo građane da je spaljivanje dozvoljeno do 01. lipnja, a u slučaju većeg broja požara dozvole za spaljivanje se neće davati.

Za svako izazivanje požara iz nehaja, predviđena je visoka novčana kazna.

Ukoliko uočite požar obavijestite nas o tome na broj telefona 022/441-324 ili 193.

Petak, 27 Ožujak 2020 08:42

UPOZORENJE GRAĐANIMA !!!

Napisao/la

UPOZORENJE GRAĐANIMA!!!

 

Zbog novonastale situacije, Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica neće davati odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru do daljnjega.

 

Loženje vatre na otvorenom prostoru smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, a posebice:

 

 •        spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, gustog šumskog raslinja (šiblja) i šikara,
 •        spaljivanje papira, smeća i otpadaka,
 •        improvizirani roštilji i gradele,
 •        logorske vatre i sl.

 

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba ukoliko loženje vatre obavlja bez odobrenja nadležne vatrogasne postrojbe.

 Ukoliko se zanemari izdano upozorenje, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 ili kaznom zatvora do 60 dana kazniti će se osoba koja izazove požar, dok će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

 

Navedenom mjerom namjera je preventivno utjecati na sprječavanje nastajanja i širenja požara na otvorenim površinama, te usmjeravanje dijela kapaciteta vatrogasnih postrojbi na borbu protiv korona virusa COVID - 19.

 

 

Stranica 1 od 5