Vijesti

Vijesti (87)

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19. i 114/22.), članka 10. stavka 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/11., 10/11., 15/11. – ispravak i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 10/19. i 03/20.) i članka 30. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (KLASA: 012-03/20-01/03; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-1 od 06. svibnja 2020. godine), zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dana 11. kolovoza 2023. godine donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica

 

1. Zdenko Juričev – Martinčev iz Vodica, Magistrala 45, 22211 Vodice, imenuje se za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na mandatni period od 5 (pet) godina.

2. Mandat zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica traje 5 (pet) godina i počinje teći od dana 14. kolovoza 2023. godina.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

Obrazloženje

            Zdenku Juričev – Martinčevu dana 13. kolovoza 2023. godine ističe četverogodišnji mandat na radnom mjestu zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

            Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na 24. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na mandat od pet godina (KLASA: 112-01/23-01/01; URBROJ: 2182-4-4-03-23-1). Javni natječaj objavljen je dana 07. srpnja 2023. godine na mrežnim stranicama vatrogasne postrojbe, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe. Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

            Temeljem raspisanog natječaja, a sukladno odredbi članka 26. stavka 4. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, Vatrogasno vijeće je provjerilo urednost natječajne dokumentacije, provelo je intervju s kandidatima za zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete, ocijenilo je kandidate na intervjuu te je dostavilo sve prijave kandidata zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na odlučivanje.

            Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dostavilo je dana 02. kolovoza 2023. godine Zaključak o prijedlogu imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica. U navedenom Zaključku o prijedlogu imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica predlaže se zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica da postupajući sukladno odredbi članka 34. stavka 4. Zakona o vatrogastvu, članka 10. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica te članka 30. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica izvrši imenovanje Zdenka Juričev – Martinčeva za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na mandat od 5 godina.

            Prilikom dostave Zaključka o prijedlogu imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, Vatrogasno vijeće je dostavilo zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica Zapisnik o otvaranju pristigle dokumentacije za javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Vodice, pravodobnu i potpunu prijavu kandidata Zdenka Juričev – Martinčeva i ocjene intervjua kandidata

            Uvidom u predmetnu dokumentaciju razvidno je da je na Javni natječaj pristigla ukupno jedna prijava koja je pravodobna i ispunjava sve uvjete navedene u natječaju te da je navedena prijava pristigla od kandidata Zdenka Juričev – Martinčeva putem pošte.

Uvjeti objavljenog javnog natječaja koje kandidat treba ispunjavati bili su: „da ima hrvatsko državljanstvo, da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine, da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.), da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima te vozačka dozvola B kategorije“.

            Kandidatu koji ispunjava formalne uvjete natječaja upućen je poziv na intervju koji je proveden dana 02. kolovoza 2023. godine, a na kojem je Zdenko Juričev – Martinčev ostvario maksimalan broj bodova (30 bodova).

            Nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica prihvaća prijedlog Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za imenovanje Zdenka Juričev – Martinčeva za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica budući da se radi o jedninom kandidatu koji je podnio prijavu na natječaj, koji ispunjava sve formalne uvjete za navedeno radno mjesto te koji je ostvario maksimalan broj bodova na intervjuu od svih članova Vatrogasnog vijeća. Kao dodatan razlog prihvaćanja Prijedloga Vatrogasnog vijeća posebno se ističe izvrsna suradnja i dugogodišnji rad na mjestu zamjenika zapovjednika prilikom kojeg je pokazao stručno znanje, odgovornost i organizacijske sposobnosti, a sve s ciljem unapređenja vatrogasne službe. Slijedom navedenog odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog Rješenje.

            Postrojba je Ministarstvu pravosuđa i uprave, Odjelu za kaznene evidencije uputila Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu da nije osuđivan za kaznena djela propisana člankom 51. stavkom 1. točke 6. i 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19. i 144/22.). Uvjerenje Ministarstva pravosuđa da kandidat nije osuđivan za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom izdano je dana 03. kolovoza 2023. godine (KLASA: 740-02/23-03/170740; URBROJ: 514-05-02-01-01/01-23-02).

            Budući da je člankom 34. stavak 4. Zakona o vatrogastvu propisano da je zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, imenuje i razrješava zapovjednik vatrogasne postrojbe na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.

           

            Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se tužbom može pokrenuti spor pred sudom nadležnim za radne sporove.

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2182-4-4-01-23-9

Vodice, 11. kolovoza 2023. godine

Zapovjednik:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Dostaviti:

 • imenovanom,
 • članovima Vatrogasnog vijeća,
 • dokumentacija,
 • Grad Vodice
Četvrtak, 27 Srpanj 2023 13:25

Poziv na intervju sa kandidatima, 2023.

Napisao/la

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za raspisani javni natječaja iz Odluke KLASA: 112-01/23-01/01, URBROJ: 2182-4-4-03-23-1, za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Vodice (m/ž) na mandat od pet godina objavljenog 07. srpnja 2023. godine, dana 27. srpnja 2023. godine dostavlja

P O Z I V

na intervju kandidatima

 

Razgovor s Vatrogasnim vijećem - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj, za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Vodice (m/ž) na mandat od pet godina održati će se u srijedu, 02. kolovoza 2023. godine, u 09.00 sati, u prostorijama Vatrogasnog doma u Vodicama, Magistrala 93, 22211 Vodice.
 

Kandidat koji je dostavio pravodobnu i potpunu zamolbu je:

 1. Zdenko Juričev – Martinčev

Na intervjuu kandidati su obvezni Vatrogasnom vijeću predočiti izvornike dokumenata- dokaza o ispunjavanju uvjeta. Tijekom intervjua Vatrogasno vijeće će utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad, opća znanja i opći dojam. Na temelju razgovora, kandidatima će se dodjeljivati bodovi od 0 do 10. Vatrogasno vijeće utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na intervjuu. Kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

VATROGASNO VIJEĆE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2182-4-4-03-23-5

U Vodicama 27. srpnja 2023. godine                                                                  

 

PREDSJEDNIK

VATROGASNOG VIJEĆA

Hrvoje Perica, dipl. oec.

Četvrtak, 06 Srpanj 2023 13:17

Natječaj za zamjenika zapovjednika JVP Vodice (m/ž)

Napisao/la

Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Vodice, Magistrala 93, temeljem članka 34. i članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19. i 114/22.) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zapovjednika JVP Vodice od 16. lipnja 2023. g. (KLASA: 112-01/23-01/01; URBROJ: 2182-4-4-03-23-1), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

  1 izvršitelj na mandat od pet godina

 

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-           da ima hrvatsko državljanstvo,

-           da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine,

-           da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

-           najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           vozačka dozvola B kategorije.

           

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi na javni natječaj potrebno je  navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 

 • - životopis,
 • - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
 • - dokaz o stručnoj spremi (diploma),
 • - potvrda o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • - potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),
 • - uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),
 • - dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.),
 • - elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • - preslika vozačke dozvole.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će  izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o imenovanju predočiti izvornike.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) pribavit će JVP Vodice za sve kandidate.

Trajanje radnog vremena je puno radno vrijeme.

Mjesto rada je u sjedištu, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, 22211 Vodice, Magistrala 93, odnosno na području za koje je JVP Vodice odgovorna, kao i izvan sjedišta sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju istog.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17. i 98/19.) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Podnositelj prijave dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Javna vatrogasna postrojba grada Vodica kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na intervju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno i ne smatraju se kandidatima za zamjenika zapovjednika.

Intervju provodi Vatrogasno vijeće s kandidatima za zamjenika zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete. Obavijest o mjestu i vremenu intervjua objaviti će se putem oglasne ploče i mrežne stranice JVP Vodice (www.jvp-vodice.hr).

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj za zamjenika zapovjednika – Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Dan objave natječaja smatra se danom objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

PREDSJEDNIK

VATROGASNOG VIJEĆA

Hrvoje Perica, dipl. oec.

Petak, 16 Lipanj 2023 08:14

Tehničko- taktička prezentacija

Napisao/la
Tehničko- taktička prezentacija
 
Javna vatrogasna postrojba grada Vodica poziva sve građane i goste u na „Tehničko –
taktičku prezentaciju“ u kojoj ćemo prezentirati dio naše opreme i vozila.
Cilj nam je približiti svoj rad i svoju opremu građanima i gostima, koji će moći okušati rad s
našom opremom uz mjere zaštite i stručni nadzor vatrogasaca.
Posebno pozivamo naše najbolje prijatelje, djecu jer smo za njih pripremili dosta
zanimljivosti.
 
Zato Vas sve pozivamo u subotu 17. lipnja 2023. od 19:00 do 21:30 sati da nam se

pridružite na trgu u Srimi ispred beach bar Duje.

Ponedjeljak, 08 Svibanj 2023 17:14

Dodjela bespovratnih sredstava 2023

Napisao/la

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica je bogatija za 27.737,50 EUR (208.988,19 HRK) bespovratnih sredstava koje će namjenski utrošiti na nabavku vatrogasne opreme.

Temeljem Poziva na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja FSEU.JID., Tijelo za odgovorno za provedbu financijskog doprinosa Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove europske unije izvršilo je provjeru projektne dokumentacije koju je dostavila postrojba.

Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 27.737,50 EUR (208.988,19 HRK) te se financira u stopi od 100 % iz Fonda solidarnosti Europske unije. Navedeni iznos biti će utrošen na nabavku nove vatrogasne opreme.

Podnositelj operacije je Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, a voditelj operacije je zapovjednik Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Srijeda, 02 Studeni 2022 09:19

Obavijest o ishodu natječajnog postupka 2022

Napisao/la

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

 

Magistrala 93, 22211 Vodice

Tel/Fax: 022 441-324

OIB 29569594157

 

KLASA: 112-01/22-01/02   

URBROJ: 2182-4-4-01-22-10

Vodice, 31. listopada 2022.

 

OBAVIJEST

U postupku natječaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto financijsko – knjigovodstveni referent 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme iz Natječaja KLASA: 112-01/22-01/02, URBROJ:2182-4-4-01-22-02 objavljenog dana 14. listopada 2022. godine primljena je

ANA BAREŠA, ekonomist (SSS).

Uvid u natječajni spis je omogućen dana 04. studenoga 2022. godine u vremenu od 1000 do 1300 sati u prostorima Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, na adresi Magistrala 93, Vodice, uz primjenu propisa iz Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

S poštovanjem,

 

                                                                                   ZAPOVJEDNIK:

                                                                                   Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

POVJERENSTVO ZA PRIJEM KANDIDATA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

Vodice, 26. listopada 2022.g.

KLASA: 112-01/22-01/02

URBROJ:2182-4-4-08-22-06

 

Povjerenstvo za postupak provedbe natječaja za prijem u radni odnos za radno mjesto financijsko – knjigovodstveni referent 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom iz Natječaja KLASA: 112-01/22-01/02, URBROJ:2182-4-4-22-02 objavljenog dana 14. listopada 2022. godine dostavlja

 

P O Z I V

na testiranje kandidatima

 

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i obaviješteni su telefonskim putem da zadovoljavaju uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na provjere sposobnosti koje će se održati u

 

NEDJELJU, 30. listopada 2022. godine u 1200 sati u prostorima vatrogasnog doma u Vodicama, na adresi Magistrala 93.

 

Sadržaj i način testiranja kao i pravni izvori objavljeni su u Obavijesti u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa financijsko – knjigovodstveni referent u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, koja je objavljena na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, Magistrala 93, Vodice.

 

POVJERENSTVO ZA POSTUPAK PROVEDBE NATJEČAJA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

 

 

PREDSJEDNIK

Hrvoje Perica, dipl.oec.

OBAVIJEST

u svezi provedbe natječaja

za prijem u radni odnos za radno mjesto

FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

– 1 izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za radno mjesto financijsko – knjigovodstveni referent.

Natječaj je objavljen 14. listopada 2022. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica – www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022 441 324.

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta financijsko – knjigovodstveni referent sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,44 i osnovice koja iznosi 6.286,29 kn. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

KRATAK OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA

 • vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo,
 • vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa, te plaćanje računa,
 • vodi blagajnu i vrši obračun plaća,
 • vodi evidenciju sitnog inventara,
 • izrađuje prijedloge planova prihoda i troškova postrojbe te praćenje njihova izvršenja,
 • vrši provedba nadzora nad zakonitim i namjenskim korištenjem financijskih sredstava, sukladno Financijskom planu postrojbe,
 • izrađuje statistička i financijska izvješća te ostale planove i izvješća iz svojeg djelokruga rada,
 • vrši kontrolu uplata i nadopunjavanje automatskih evidencija plaćanja, kontrola naplate i korištenja sredstava od prihoda postrojbe,
 • vrši analizu financijskih pokazatelja te drugi poslovi sukladno posebnim propisima i planskim   dokumentima postrojbe,
 • vrši vođenje knjige nefinancijske imovine, godišnju inventuru, likvidaciju računa, obračun plaća, bolovanja, naknada, sitnog inventara, knjige osnovnih sredstava i sl., sukladno važećim propisima koji reguliraju financijsku, računovodstvenu i knjigovodstvenu djelatnost,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti, kao i ostale poslove prema nalogu zapovjednika.

Radno vrijeme za navedeno radno mjesto je ponedjeljak – petak od 0700 - 1500.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje. Pisani test sastojat će se od ukupno 20 pitanja, u većini po principu odabira između ponuđenih odgovora.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja provjere.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pismenim putem. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Pismeno testiranje

Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za provedbu natječaja pismeni test s 20 pitanja, a test će se pisati 30 minuta. Svaki točan odgovor na svako pojedino pitanje donosi 1 plus. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovori neće se smatrati točnim.

Za pisano testiranje se boduje od 1 do 10 bodova, i to tako:

- za 6 pluseva- 1 bod

- za 7 pluseva- 2 boda

- za 8 pluseva- 3 boda

- za 9 pluseva- 4 boda

- za 10 pluseva- 5 bodova

- za 11-12 pluseva- 6 bodova

- za 13-14 pluseva- 7 bodova

- za 15-16 pluseva- 8 bodova

- za 17-18 pluseva- 9 bodova

- za 19-20 pluseva- 10 bodova.

O rezultatima pisanog testiranja, svaki kandidat će biti posebno obaviješten.

Pravila testiranja

1. po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

2. po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,

3. za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,

4. za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata,
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.  

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova, tj. 5 bodova na pisanom testiranju. Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova). Povjerenstvo za provedbu natječaja odnosno oglasa kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u upravnom tijelu odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  

 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144./21.)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124./14., 115./15., 87./16., 3./18., 126./19. i 108./20.)
 • Zakon o radu (Narodne novine br. 93./14., 127./17. i 98./19.)
 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125./19.)
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120./16.)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111./18.)

Svi prije navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranici: www.nn.hr.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

 

                                                             POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA                                                               

IZBORA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO 

FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

 
 

Na temelju članka 40. stavka 1. Statuta KLASA:012-03/20-01/07, URBROJ:2182/04-7-2-03-20-1 donesenog 31. srpnja 2020. godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

– 1 izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • završena srednja ekonomska škola (SSS),
 • poznavanje propisa iz financijskog poslovanja,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položena "B" kategorija za upravljanje motornim vozilom,
 • nekažnjavanost za kaznena dijela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje poslova.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
 • osobna iskaznica (preslik),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),
 • potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu,
 • vozačka dozvola (preslik),

Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti ne dostavlja se, već će Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, nakon provedenog odabira, uputiti kandidata na liječnički pregled, a radni odnos će se zasnovati ako liječnička ustanova izda Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika s ocjenom sposoban.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca. Kandidat koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja provest će se pismeno testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i objavljeni na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, najmanje tri dana prije održavanja provjere.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte). Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Prijave s prilozima šalju se poštom na adresu Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica www.jvp-vodice.hr, na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica, s obveznom naznakom: 'Za natječaj'.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće biti razmatrane te će kandidatu o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju njegove posljedice, sukladno članku 156. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09).

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata.

KLASA: 112-01/22-01/02

URBROJ:2182-4-4-01-22-02

Vodice, 14. listopada 2022.g.

ZAPOVJEDNIK:

                                                                                              Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.  

 

10 godina od početka operativnog djelovanja JVP Grada Vodica

 

 

 • - Kako je došlo do osnivanja Javne vatrogasne postrojbe Vodice -

Gradsko vijeće Grada Vodica je u srpnju 2011. godine usvojilo Plan zaštite od požara, na temelju procjene ugroženosti od požara. Planom se prikazuje stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava te njihova područja djelovanja i odgovornosti. Navedeni plan je definirao da je za Grada Vodice potrebno osnovati javnu vatrogasnu postrojbu. Izrađivač je uzeo u obzir broj intervencija na području Grada Vodica, moguće ugroze, povećanje broja stanovnika, povećanje broja dolazaka i noćenja gostiju i sl. parametre i kao logično rješenje je povećanje zaštite stanovništva osnivanjem javne postrojbe.

Samo nakon dva mjeseca, točnije 05. rujna 2011. godine, Gradsko vijeće donosi Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe. Tu treba zahvaliti Gradonačelnici u to vrijeme gđi. Branki Juričev – Martinčev i gradskim službama koji su osigurali sve da takva Odluka može ići na Gradsko vijeće. Odmah je izabrano i Upravno vijeće koje je usvojilo potrebne akte, raspisivalo i provodilo natječaje i druge potrebne formalnosti da bi postrojba operativno započela s radom 11. lipnja 2012. godine.

abae288c852e4b924cfceaa81ed5c5db

 • - Oprema s kojom smo počeli te s čim danas raspolažemo  -

Svaki početak je težak. Sva oprema koja je korištena je oprema od dobrovoljnog vatrogasnog društva, što je regulirano Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama. 2012. godina je bila izrazito požarna godina. Najoperativnije vozilo koje je onda imalo manje od dvije godine starosti je više bilo na servisu nego na terenu, zbog problema s elektronikom. Tu su nam uskakale kolege iz susjednih postrojbi koji su nam posuđivali svoja vozila. DVD-i Tisno, Pirovac i JVP Šibenik. Hvala im na tome. Nedostatak radio veza je bio izraziti problem i tu nam je uskočio županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, koji nam je posudio dio svojih stanica. Ono što smo odmah nabavljali je osobna zaštitna oprema za vatrogasce, imajući u vidu da nošenje iste nema alternativu. Ostalo smo pomalo nabavljali, svaku godinu dio po dio. Danas, deset godina poslije jedna smo od najbolje opremljenih postrojbi. U 10 godina je nabavljeno 4 nova vozila, od kojih je osnivač odnosno Grad Vodice osigurao financijska sredstva za 3 vozila. Jedno vozilo je nabavljeno putem fondova Europske unije. Svoj obol u opremanju postrojbe je imala i županijska vatrogasna zajednica i Hrvatska vatrogasna zajednica.  Kupljena je oprema za spašavanje u prometu, oprema za spašavanje s dubina i visina, termo kamera, izolacijski aparati s bocama, oprema za akcidente, razne pumpe za ispumpavanje, zračni jastuci…teško je to sad sve nabrojiti. Kao zapovjednik mogu reći da imamo dovoljno, ali da je cilj imati još više modernije opreme. Postrojba se početkom godine prijavila na poziv Ministarstva unutarnjih poslova na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, te smo prijavili projekt „JVP VODICE – Nabava nove vatrogasne opreme i alata zbog zamjene uništene i rashodovane opreme i alata na vatrogasnim intervencijama saniranja posljedica potresa u Sisačko – moslovačkoj županiji“, koji je u cijelosti prihvaćen te je 26. travnja 2022. g. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Radi se o 485.789,00 kn bespovratnih sredstava koje će namjenski utrošiti na nabavku opreme i potrebnog materijala. Sami smo to odradili bez usluga konzultanata.

Vatrogasni dom je stari objekat te smo dosta financijskih sredstava i radnih sati djelatnika  utrošili u opremanje vatrogasnog doma, u cilju podizanja operativne sposobnosti i ugodnijeg radnog okruženja.

 • - S koliko smo djelatnika započeli , a koliko ih imamo danas –

Nedostatak opreme u početku su kompenzirali djelatnici svojim trudom i zalaganjem. I svi smo imali iskustva kao vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, što je iznimno bitno, jer smo dobili iskusne vatrogasce. Započeli smo s 15 operativnih vatrogasaca. Jednog kolegu smo otpratili u mirovinu, a zaposlili smo pet novih vatrogasca. Danas ih imamo 19 i jednu kolegicu na radnom mjestu administrativno –financijsko – knjigovodstvena referentica. Sukladno planskim dokumentima, nedostaje još 3 operativna vatrogasca.

Djelatnici su najvažnija karika lanca, te dosta pažnje posvećujemo u osposobljavanju i usavršavanju, te u nabavci osobne zaštitne opreme koja je prva i posljednja linija obrane.

1610307061003

 • - Najteže intervencije u proteklih 10 godina , te neke koje su obilježile anegdote -

Najteža intervencija je svaka ona sa smrtnim ishodom, bilo da se radi o prometnoj nezgodi ili o požaru. Te intervencije ostavljaju tragove. I pitanja. Od teških intervencija sjećamo se velikih požara otvorenih prostora koji traju danima i iscrpljuju djelatnike i opremu, sudjelovali smo u gašenju takvih požara u našem zaleđu, na prostoru cijele Šibensko – kninske županije, u Zadarskoj i Splitsko - dalmatinskoj županiji. Izražajne su bile 2012. i 2017. godina. Sjetimo se bujičnih kiša koje su pogodile Vodice i Tribunj 2014. i 2015. godine i Zadar 2017. godine. Sudjelovali smo u saniranju posljedica poplave u Gunji. Nedugo nakon potresa u Sisačko – moslovačkoj županiji smo upućeni s timom za spašavanje iz ruševina, te je na toj intervenciji sudjelovalo ukupno 15 vatrogasaca.

A ima i puno anegdota. Zadnja je bila nedavno, mala djevojčica je zatvorila balkonska vrata i roditelji nisu mogli ući u kuću i tu se tražila naša intervencija, što je uobičajno. Kad su vatrogasci ušli u kuću, djevojčica ih zbunjeno gleda i kaže „puno tata“.

Smijehom smanjujemo stres kojeg je puno u našem poslu.

w873

 • - Budućnost postrojbe -

Ljudski kadar je najvažniji i budućnost ove postrojbe je na ljudima. Provođenjem usavršavanja i osposobljavanja, teorijske i praktične vježbe su jamac povećanja operativne sposobnosti, a to je osnovna zadaća naše djelatnosti. Naravno da je u planu i nabavljanje nove opreme i vozila i izgradnja novog vatrogasnog doma iz fondova Europske unije.

 • - Obilježavanje 10 godina Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica -

Zamisli smo „Tehničko – taktičku prezentaciju“  u kojoj ćemo prezentirati veći dio naše opreme i vozila. Također ćemo i demonstrirati neke taktičke vježbe kao što su evakuacija i gašenje objekta, spašavanje unesrećene osobe s visine, tehnička intervencija spašavanje uslijed prometne nezgode, prezentacija desantne opreme za gašenje požara otvorenih prostora i sl.

Cilj nam je približiti svoj rad i svoju opremu građanima i gostima, koji će moći okušati rad s našom opremom uz mjere zaštite i stručni nadzor vatrogasaca. Biti će i za naše najbolje prijatelje, a to su djeca dosta toga zanimljivoga.

Zato Vas sve pozivamo u ponedjeljak 13. lipnja 2022. od 1800 do 21 00 sati da nam se pridružite na Obali Vladimira Nazora ispred zgrada Gradske knjižnice Vodice i Turističke zajednice. 

 

 

Stranica 1 od 7