Goran Mijat

Goran Mijat

Vatrogasci JVP Vodice nagrađeni za najpothvat u vatrogastvu u 2023. godini

 

Djelatnici naše postrojbe Mario Jozić (voditelj smjene), Nikola Tintor (vatrogasac) i Ivica Budimir (vatrogasac – vozač) na svečanoj sjednici Hrvatske vatrogasne zajednice povodom obilježavanja 160. godina organiziranog dobrovoljnog vatrogastva u Hrvatskoj nagrađeni su za najpothvat u vatrogastvu u 2023. godini.

 

Nagradu su zaslužili zbog iskazane iznimne hrabrosti i požrtvovnosti na vatrogasnoj intervenciji spašavajući ljudske živote na najvećem požaru otvorenog prostora 2023. godine u Grebaštici.

 

Bravo naši!!!!!!

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA VODICA
Magistrala 93, 22211 Vodice
Tel/Fax: 022 441-324
OIB 29569594157
KLASA: 372-01/24-01/02
URBROJ: 2182-4-4-01-24-3
 
Vodice, 17. svibnja 2024. godine
 
Na temelju Zaključka Zapovjednika, KLASA: 372-01/24-01/02, URBROJ: 2182-4-4-01-24-1 od 17. svibnja 2024.g., Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica objavljuje
 
OBAVIJEST O RASPISIVANJU
N A T J E Č A J A
za davanje u
 zakup dijela poslovnog prostora u zgradi vatrogasnog doma u Vodicama
 
 
1. PREDMET NATJEČAJA, DJELATNOST – NAMJENA PROSTORA, POČETNA
ZAKUPNINA I ROK TRAJANJA ZAKUPA
 
Dio poslovnog prostora u zgradi vatrogasnog doma u Vodicama označena kao kat. čes. 6646/2
k.o. Vodice i to:
- Namjena prostora: ugostiteljska djelatnost – postavljanje samoposlužnog aparata.
- Početna cijena zakupnine: 31,85 eura/mjesečno (1,00m 2 x 31,85 eura) na koju cijenu se
obračunava PDV.
- Ugovor o zakupu će se zaključiti na pet (5) godina.
 
2. Tekst kompletnog Natječaja se nalazi na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica:
www.jvp-vodice.hr .
 
ZAPOVJEDNIK:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

  GRADA VODICA

 

 Magistrala 93, 22211 Vodice

 Tel/Fax: 022 441-324

 OIB 29569594157

KLASA:   372-01/24-01/02
URBROJ: 2182-4-4-01-24-2

Vodice, 17. svibnja 2024. godine

 

Na temelju Zaključka Zapovjednika, KLASA: 372-01/24-01/02, URBROJ: 2182-4-4-01-24-1 od 17.05. 2024.g., Zapovjednik dana 17. 05. 2024.g. raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za davanje u

zakup dijela poslovnog prostora u vatrogasnom domu u Vodicama

 

 

 • PREDMET NATJEČAJA, DJELATNOST – NAMJENA PROSTORA, POČETNA ZAKUPNINA I ROK TRAJANJA ZAKUPA

Dio poslovnog prostora u vatrogasnom domu Vodicama označen kao kat. čes. 6646/2 k.o. Vodice i to:

 • - Namjena prostora:  ugostiteljska djelatnost- postavljanje samoposlužnog aparata
 • - Početna cijena zakupnine: 31,85 eura/mjesečno (1,00m2 x 31,85 eura) bez PDV-a. Ukoliko JVP Grada Vodica uđe u sustav PDV-a, zakupac će dobiti mjesečni račun uvećan za PDV.
 • - Ugovor o zakupu će se zaključiti  na pet (5) godina.

         2.    POČETAK PLAĆANJA ZAKUPNINE I KORIŠTENJA PROSTORA

Početak plaćanja zakupnine i obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru bit će regulirano ugovorom o zakupu.

         3.     IZNOS JAMČEVINE (GARANTNOG POLOGA) I NAČIN PLAĆANJA

Potrebno je uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine (63,70 eur) na IBAN Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica broj: HR 7924070001100536866, Model: 00 s pozivom na broj OIB uplatitelja, svrha uplate: jamčevina.

Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu, garantni polog izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u zakupninu, dok se ostalim sudionicima natječaja garantni polog vraća.

        4.      ROK ZA PODNOŠENJE PISANIH PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave Obavijesti o započinjanju natječaja u dnevnom tisku (dan objave: 20. 05. 2024.g.);

         5.     DATUM, MJESTO I VRIJEME JAVNOG OTVARANJA PONUDA

  -      Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 29. 05. 2024.g. s početkom u 10,00 sati u vatrogasnom domu  u Vodicama.

         6.    OSTALE OBVEZNE ODREDBE

 • - Poslovni prostor se može pogledati svakog dana unutar natječaja.
 • - Ponuditelj koji prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, Gradu Vodicama, odnosno prema Državnom proračunu ima nepodmirena dugovanja ne može sudjelovati na javnom natječaju.
 • - Najpovoljniji ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 5 dana od dana uručenja Odluke o odabiru ili do roka kojeg odredi zapovjednik, sklopiti ugovor o zakupu, odnosno, da ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te tada povjerenstvo može pozvati sljedećeg ponuđača s Liste ponuđača na sklapanje ugovora o zakupu pod uvjetima iz najpovoljnije ponude.
 • - Ugovor o zakupu mora biti potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika, a troškove solemnizacije ugovora o zakupu u cijelosti snosi zakupnik.
 • - Zakupnik u zakup uzima dio poslovnog prostora u viđenom stanju i neće se odobriti ulaganja u prostor.
 • - Najpovoljniji ponuditelj koji dobije dio poslovnog prostora u zakup, obvezan je nakon sklapanja Ugovora o zakupu, dostaviti Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.
 • - Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku 24 sata od dojave kvara ili zastoja.
 • - Ponuditelj je dužan održavati aparate u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je odgovoran za rad aparata i kvalitetu proizvoda iz aparata.
 • - U aparatima nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.
 • - U iznos mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi.
 • - Aparati moraju imati vlastitu opskrbu vodom za pripremu napitaka.
 • - Aparati za tople napitke moraju imati automatsko postavljanje čaše i mogućnost doziranja šećera.
 • - Pravo prvenstva na zakup imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i/ili članovi njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos.

Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 • - prijavu za natječaj s imenom i prezimenom ponuditelja, OIB,  prebivalište, broj tekućeg ili žiro računa za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke sa sjedištem, OIB,broj računa za pravne osobe;
 • - presliku osobne iskaznice ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi registar;
 • - presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva;
 • - ponuđeni mjesečni iznos zakupnine (po m2);
 • - dokaz uplate jamčevine;
 • - potvrdu  o nepostojanju  duga  prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, Gradu  Vodicama, te Uvjerenje nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,  odnosno  odobrenje  odgode  plaćanja  obveza s pridržavanjem rokova plaćanja;
 • - izjava da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju.

Prijava se podnosi u roku 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, u zatvorenoj omotnici na adresu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, Magistrala 93, s naznakom: „NE OTVARATI - PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA U VATROGASNOM DOMU U VODICAMA“.

 

                                                                                  ZAPOVJEDNIK:

                                                                                  Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

 

 

KLASA:   112-01/24-02/01                                                                                                                                                                                                                               

URBROJ: 2182-4-4-01-24-18

Vodice, 06. ožujka 2024.g.      

                                                                      

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, objavljuje  

 

OBAVIJEST  O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

Po raspisanom Javnom natječaju za prijem u radni odnos za radno mjesto ADMINISTRATIVNI REFERENT – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena privremeno odsutne djelatnice do povratka djelatnice na posao) KLASA: 112-01/24-02/01; URBROJ: 2182-4-4-01-24-3, a koji je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dana 09. veljače 2024.godine donesena je Odluka o odabiru kandidata kojom se u službu na određeno vrijeme prima  BRANIMIRA SALAJIĆ.

Uvid u natječajni spis je omogućen svim sudionicima u spomenutom natječaju dana 11. ožujka 2024. godine u vremenu od 0900 do 1200 sati u prostorima Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, na adresi Magistrala 93, Vodice, uz primjenu propisa iz Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

                                                                                                           ZAPOVJEDNIK:

                                                                                   Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Obavijest_o_ishodu_natječajnog_postupka.pdf

Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Vodice, Magistrala 93, temeljem članka 34. i članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19. i 114/22.) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zapovjednika JVP Vodice od 16. lipnja 2023. g. (KLASA: 112-01/23-01/01; URBROJ: 2182-4-4-03-23-1), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

  1 izvršitelj na mandat od pet godina

 

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-           da ima hrvatsko državljanstvo,

-           da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine,

-           da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

-           najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-           vozačka dozvola B kategorije.

           

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi na javni natječaj potrebno je  navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 

 • - životopis,
 • - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
 • - dokaz o stručnoj spremi (diploma),
 • - potvrda o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • - potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),
 • - uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja),
 • - dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.),
 • - elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • - preslika vozačke dozvole.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će  izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o imenovanju predočiti izvornike.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) pribavit će JVP Vodice za sve kandidate.

Trajanje radnog vremena je puno radno vrijeme.

Mjesto rada je u sjedištu, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, 22211 Vodice, Magistrala 93, odnosno na području za koje je JVP Vodice odgovorna, kao i izvan sjedišta sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju istog.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17. i 98/19.) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Podnositelj prijave dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Javna vatrogasna postrojba grada Vodica kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na intervju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno i ne smatraju se kandidatima za zamjenika zapovjednika.

Intervju provodi Vatrogasno vijeće s kandidatima za zamjenika zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete. Obavijest o mjestu i vremenu intervjua objaviti će se putem oglasne ploče i mrežne stranice JVP Vodice (www.jvp-vodice.hr).

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj za zamjenika zapovjednika – Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Dan objave natječaja smatra se danom objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

PREDSJEDNIK

VATROGASNOG VIJEĆA

Hrvoje Perica, dipl. oec.

Petak, 16 Lipanj 2023 08:14

Tehničko- taktička prezentacija

Tehničko- taktička prezentacija
 
Javna vatrogasna postrojba grada Vodica poziva sve građane i goste u na „Tehničko –
taktičku prezentaciju“ u kojoj ćemo prezentirati dio naše opreme i vozila.
Cilj nam je približiti svoj rad i svoju opremu građanima i gostima, koji će moći okušati rad s
našom opremom uz mjere zaštite i stručni nadzor vatrogasaca.
Posebno pozivamo naše najbolje prijatelje, djecu jer smo za njih pripremili dosta
zanimljivosti.
 
Zato Vas sve pozivamo u subotu 17. lipnja 2023. od 19:00 do 21:30 sati da nam se

pridružite na trgu u Srimi ispred beach bar Duje.

Ponedjeljak, 08 Svibanj 2023 17:14

Dodjela bespovratnih sredstava 2023

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica je bogatija za 27.737,50 EUR (208.988,19 HRK) bespovratnih sredstava koje će namjenski utrošiti na nabavku vatrogasne opreme.

Temeljem Poziva na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja FSEU.JID., Tijelo za odgovorno za provedbu financijskog doprinosa Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove europske unije izvršilo je provjeru projektne dokumentacije koju je dostavila postrojba.

Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 27.737,50 EUR (208.988,19 HRK) te se financira u stopi od 100 % iz Fonda solidarnosti Europske unije. Navedeni iznos biti će utrošen na nabavku nove vatrogasne opreme.

Podnositelj operacije je Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, a voditelj operacije je zapovjednik Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

 

Magistrala 93, 22211 Vodice

Tel/Fax: 022 441-324

OIB 29569594157

 

KLASA: 112-01/22-01/02   

URBROJ: 2182-4-4-01-22-10

Vodice, 31. listopada 2022.

 

OBAVIJEST

U postupku natječaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto financijsko – knjigovodstveni referent 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme iz Natječaja KLASA: 112-01/22-01/02, URBROJ:2182-4-4-01-22-02 objavljenog dana 14. listopada 2022. godine primljena je

ANA BAREŠA, ekonomist (SSS).

Uvid u natječajni spis je omogućen dana 04. studenoga 2022. godine u vremenu od 1000 do 1300 sati u prostorima Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, na adresi Magistrala 93, Vodice, uz primjenu propisa iz Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

S poštovanjem,

 

                                                                                   ZAPOVJEDNIK:

                                                                                   Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

10 godina od početka operativnog djelovanja JVP Grada Vodica

 

 

 • - Kako je došlo do osnivanja Javne vatrogasne postrojbe Vodice -

Gradsko vijeće Grada Vodica je u srpnju 2011. godine usvojilo Plan zaštite od požara, na temelju procjene ugroženosti od požara. Planom se prikazuje stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava te njihova područja djelovanja i odgovornosti. Navedeni plan je definirao da je za Grada Vodice potrebno osnovati javnu vatrogasnu postrojbu. Izrađivač je uzeo u obzir broj intervencija na području Grada Vodica, moguće ugroze, povećanje broja stanovnika, povećanje broja dolazaka i noćenja gostiju i sl. parametre i kao logično rješenje je povećanje zaštite stanovništva osnivanjem javne postrojbe.

Samo nakon dva mjeseca, točnije 05. rujna 2011. godine, Gradsko vijeće donosi Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe. Tu treba zahvaliti Gradonačelnici u to vrijeme gđi. Branki Juričev – Martinčev i gradskim službama koji su osigurali sve da takva Odluka može ići na Gradsko vijeće. Odmah je izabrano i Upravno vijeće koje je usvojilo potrebne akte, raspisivalo i provodilo natječaje i druge potrebne formalnosti da bi postrojba operativno započela s radom 11. lipnja 2012. godine.

abae288c852e4b924cfceaa81ed5c5db

 • - Oprema s kojom smo počeli te s čim danas raspolažemo  -

Svaki početak je težak. Sva oprema koja je korištena je oprema od dobrovoljnog vatrogasnog društva, što je regulirano Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama. 2012. godina je bila izrazito požarna godina. Najoperativnije vozilo koje je onda imalo manje od dvije godine starosti je više bilo na servisu nego na terenu, zbog problema s elektronikom. Tu su nam uskakale kolege iz susjednih postrojbi koji su nam posuđivali svoja vozila. DVD-i Tisno, Pirovac i JVP Šibenik. Hvala im na tome. Nedostatak radio veza je bio izraziti problem i tu nam je uskočio županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, koji nam je posudio dio svojih stanica. Ono što smo odmah nabavljali je osobna zaštitna oprema za vatrogasce, imajući u vidu da nošenje iste nema alternativu. Ostalo smo pomalo nabavljali, svaku godinu dio po dio. Danas, deset godina poslije jedna smo od najbolje opremljenih postrojbi. U 10 godina je nabavljeno 4 nova vozila, od kojih je osnivač odnosno Grad Vodice osigurao financijska sredstva za 3 vozila. Jedno vozilo je nabavljeno putem fondova Europske unije. Svoj obol u opremanju postrojbe je imala i županijska vatrogasna zajednica i Hrvatska vatrogasna zajednica.  Kupljena je oprema za spašavanje u prometu, oprema za spašavanje s dubina i visina, termo kamera, izolacijski aparati s bocama, oprema za akcidente, razne pumpe za ispumpavanje, zračni jastuci…teško je to sad sve nabrojiti. Kao zapovjednik mogu reći da imamo dovoljno, ali da je cilj imati još više modernije opreme. Postrojba se početkom godine prijavila na poziv Ministarstva unutarnjih poslova na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, te smo prijavili projekt „JVP VODICE – Nabava nove vatrogasne opreme i alata zbog zamjene uništene i rashodovane opreme i alata na vatrogasnim intervencijama saniranja posljedica potresa u Sisačko – moslovačkoj županiji“, koji je u cijelosti prihvaćen te je 26. travnja 2022. g. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Radi se o 485.789,00 kn bespovratnih sredstava koje će namjenski utrošiti na nabavku opreme i potrebnog materijala. Sami smo to odradili bez usluga konzultanata.

Vatrogasni dom je stari objekat te smo dosta financijskih sredstava i radnih sati djelatnika  utrošili u opremanje vatrogasnog doma, u cilju podizanja operativne sposobnosti i ugodnijeg radnog okruženja.

 • - S koliko smo djelatnika započeli , a koliko ih imamo danas –

Nedostatak opreme u početku su kompenzirali djelatnici svojim trudom i zalaganjem. I svi smo imali iskustva kao vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, što je iznimno bitno, jer smo dobili iskusne vatrogasce. Započeli smo s 15 operativnih vatrogasaca. Jednog kolegu smo otpratili u mirovinu, a zaposlili smo pet novih vatrogasca. Danas ih imamo 19 i jednu kolegicu na radnom mjestu administrativno –financijsko – knjigovodstvena referentica. Sukladno planskim dokumentima, nedostaje još 3 operativna vatrogasca.

Djelatnici su najvažnija karika lanca, te dosta pažnje posvećujemo u osposobljavanju i usavršavanju, te u nabavci osobne zaštitne opreme koja je prva i posljednja linija obrane.

1610307061003

 • - Najteže intervencije u proteklih 10 godina , te neke koje su obilježile anegdote -

Najteža intervencija je svaka ona sa smrtnim ishodom, bilo da se radi o prometnoj nezgodi ili o požaru. Te intervencije ostavljaju tragove. I pitanja. Od teških intervencija sjećamo se velikih požara otvorenih prostora koji traju danima i iscrpljuju djelatnike i opremu, sudjelovali smo u gašenju takvih požara u našem zaleđu, na prostoru cijele Šibensko – kninske županije, u Zadarskoj i Splitsko - dalmatinskoj županiji. Izražajne su bile 2012. i 2017. godina. Sjetimo se bujičnih kiša koje su pogodile Vodice i Tribunj 2014. i 2015. godine i Zadar 2017. godine. Sudjelovali smo u saniranju posljedica poplave u Gunji. Nedugo nakon potresa u Sisačko – moslovačkoj županiji smo upućeni s timom za spašavanje iz ruševina, te je na toj intervenciji sudjelovalo ukupno 15 vatrogasaca.

A ima i puno anegdota. Zadnja je bila nedavno, mala djevojčica je zatvorila balkonska vrata i roditelji nisu mogli ući u kuću i tu se tražila naša intervencija, što je uobičajno. Kad su vatrogasci ušli u kuću, djevojčica ih zbunjeno gleda i kaže „puno tata“.

Smijehom smanjujemo stres kojeg je puno u našem poslu.

w873

 • - Budućnost postrojbe -

Ljudski kadar je najvažniji i budućnost ove postrojbe je na ljudima. Provođenjem usavršavanja i osposobljavanja, teorijske i praktične vježbe su jamac povećanja operativne sposobnosti, a to je osnovna zadaća naše djelatnosti. Naravno da je u planu i nabavljanje nove opreme i vozila i izgradnja novog vatrogasnog doma iz fondova Europske unije.

 • - Obilježavanje 10 godina Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica -

Zamisli smo „Tehničko – taktičku prezentaciju“  u kojoj ćemo prezentirati veći dio naše opreme i vozila. Također ćemo i demonstrirati neke taktičke vježbe kao što su evakuacija i gašenje objekta, spašavanje unesrećene osobe s visine, tehnička intervencija spašavanje uslijed prometne nezgode, prezentacija desantne opreme za gašenje požara otvorenih prostora i sl.

Cilj nam je približiti svoj rad i svoju opremu građanima i gostima, koji će moći okušati rad s našom opremom uz mjere zaštite i stručni nadzor vatrogasaca. Biti će i za naše najbolje prijatelje, a to su djeca dosta toga zanimljivoga.

Zato Vas sve pozivamo u ponedjeljak 13. lipnja 2022. od 1800 do 21 00 sati da nam se pridružite na Obali Vladimira Nazora ispred zgrada Gradske knjižnice Vodice i Turističke zajednice. 

 

 

Stranica 1 od 10