Ana Bareša

Ana Bareša

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19. i 114/22.), članka 10. stavka 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/11., 10/11., 15/11. – ispravak i „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 10/19. i 03/20.) i članka 30. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (KLASA: 012-03/20-01/03; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-1 od 06. svibnja 2020. godine), zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dana 11. kolovoza 2023. godine donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica

 

1. Zdenko Juričev – Martinčev iz Vodica, Magistrala 45, 22211 Vodice, imenuje se za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na mandatni period od 5 (pet) godina.

2. Mandat zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica traje 5 (pet) godina i počinje teći od dana 14. kolovoza 2023. godina.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

Obrazloženje

            Zdenku Juričev – Martinčevu dana 13. kolovoza 2023. godine ističe četverogodišnji mandat na radnom mjestu zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica.

            Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na 24. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na mandat od pet godina (KLASA: 112-01/23-01/01; URBROJ: 2182-4-4-03-23-1). Javni natječaj objavljen je dana 07. srpnja 2023. godine na mrežnim stranicama vatrogasne postrojbe, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe. Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

            Temeljem raspisanog natječaja, a sukladno odredbi članka 26. stavka 4. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, Vatrogasno vijeće je provjerilo urednost natječajne dokumentacije, provelo je intervju s kandidatima za zapovjednika koji ispunjavaju formalne uvjete, ocijenilo je kandidate na intervjuu te je dostavilo sve prijave kandidata zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na odlučivanje.

            Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dostavilo je dana 02. kolovoza 2023. godine Zaključak o prijedlogu imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica. U navedenom Zaključku o prijedlogu imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica predlaže se zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica da postupajući sukladno odredbi članka 34. stavka 4. Zakona o vatrogastvu, članka 10. Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica te članka 30. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica izvrši imenovanje Zdenka Juričev – Martinčeva za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica na mandat od 5 godina.

            Prilikom dostave Zaključka o prijedlogu imenovanja zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica, Vatrogasno vijeće je dostavilo zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica Zapisnik o otvaranju pristigle dokumentacije za javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Vodice, pravodobnu i potpunu prijavu kandidata Zdenka Juričev – Martinčeva i ocjene intervjua kandidata

            Uvidom u predmetnu dokumentaciju razvidno je da je na Javni natječaj pristigla ukupno jedna prijava koja je pravodobna i ispunjava sve uvjete navedene u natječaju te da je navedena prijava pristigla od kandidata Zdenka Juričev – Martinčeva putem pošte.

Uvjeti objavljenog javnog natječaja koje kandidat treba ispunjavati bili su: „da ima hrvatsko državljanstvo, da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine, da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.), da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97., 27/98., – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima te vozačka dozvola B kategorije“.

            Kandidatu koji ispunjava formalne uvjete natječaja upućen je poziv na intervju koji je proveden dana 02. kolovoza 2023. godine, a na kojem je Zdenko Juričev – Martinčev ostvario maksimalan broj bodova (30 bodova).

            Nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica prihvaća prijedlog Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za imenovanje Zdenka Juričev – Martinčeva za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica budući da se radi o jedninom kandidatu koji je podnio prijavu na natječaj, koji ispunjava sve formalne uvjete za navedeno radno mjesto te koji je ostvario maksimalan broj bodova na intervjuu od svih članova Vatrogasnog vijeća. Kao dodatan razlog prihvaćanja Prijedloga Vatrogasnog vijeća posebno se ističe izvrsna suradnja i dugogodišnji rad na mjestu zamjenika zapovjednika prilikom kojeg je pokazao stručno znanje, odgovornost i organizacijske sposobnosti, a sve s ciljem unapređenja vatrogasne službe. Slijedom navedenog odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog Rješenje.

            Postrojba je Ministarstvu pravosuđa i uprave, Odjelu za kaznene evidencije uputila Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu da nije osuđivan za kaznena djela propisana člankom 51. stavkom 1. točke 6. i 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19. i 144/22.). Uvjerenje Ministarstva pravosuđa da kandidat nije osuđivan za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom izdano je dana 03. kolovoza 2023. godine (KLASA: 740-02/23-03/170740; URBROJ: 514-05-02-01-01/01-23-02).

            Budući da je člankom 34. stavak 4. Zakona o vatrogastvu propisano da je zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, imenuje i razrješava zapovjednik vatrogasne postrojbe na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.

           

            Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se tužbom može pokrenuti spor pred sudom nadležnim za radne sporove.

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2182-4-4-01-23-9

Vodice, 11. kolovoza 2023. godine

Zapovjednik:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Dostaviti:

 • imenovanom,
 • članovima Vatrogasnog vijeća,
 • dokumentacija,
 • Grad Vodice
Četvrtak, 27 Srpanj 2023 13:25

Poziv na intervju sa kandidatima, 2023.

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za raspisani javni natječaja iz Odluke KLASA: 112-01/23-01/01, URBROJ: 2182-4-4-03-23-1, za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Vodice (m/ž) na mandat od pet godina objavljenog 07. srpnja 2023. godine, dana 27. srpnja 2023. godine dostavlja

P O Z I V

na intervju kandidatima

 

Razgovor s Vatrogasnim vijećem - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj, za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Vodice (m/ž) na mandat od pet godina održati će se u srijedu, 02. kolovoza 2023. godine, u 09.00 sati, u prostorijama Vatrogasnog doma u Vodicama, Magistrala 93, 22211 Vodice.
 

Kandidat koji je dostavio pravodobnu i potpunu zamolbu je:

 1. Zdenko Juričev – Martinčev

Na intervjuu kandidati su obvezni Vatrogasnom vijeću predočiti izvornike dokumenata- dokaza o ispunjavanju uvjeta. Tijekom intervjua Vatrogasno vijeće će utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad, opća znanja i opći dojam. Na temelju razgovora, kandidatima će se dodjeljivati bodovi od 0 do 10. Vatrogasno vijeće utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na intervjuu. Kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

VATROGASNO VIJEĆE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2182-4-4-03-23-5

U Vodicama 27. srpnja 2023. godine                                                                  

 

PREDSJEDNIK

VATROGASNOG VIJEĆA

Hrvoje Perica, dipl. oec.

OBAVIJEST

u svezi provedbe natječaja

za prijem u radni odnos za radno mjesto

FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

– 1 izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za radno mjesto financijsko – knjigovodstveni referent.

Natječaj je objavljen 14. listopada 2022. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica – www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022 441 324.

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta financijsko – knjigovodstveni referent sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,44 i osnovice koja iznosi 6.286,29 kn. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

KRATAK OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA

 • vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo,
 • vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa, te plaćanje računa,
 • vodi blagajnu i vrši obračun plaća,
 • vodi evidenciju sitnog inventara,
 • izrađuje prijedloge planova prihoda i troškova postrojbe te praćenje njihova izvršenja,
 • vrši provedba nadzora nad zakonitim i namjenskim korištenjem financijskih sredstava, sukladno Financijskom planu postrojbe,
 • izrađuje statistička i financijska izvješća te ostale planove i izvješća iz svojeg djelokruga rada,
 • vrši kontrolu uplata i nadopunjavanje automatskih evidencija plaćanja, kontrola naplate i korištenja sredstava od prihoda postrojbe,
 • vrši analizu financijskih pokazatelja te drugi poslovi sukladno posebnim propisima i planskim   dokumentima postrojbe,
 • vrši vođenje knjige nefinancijske imovine, godišnju inventuru, likvidaciju računa, obračun plaća, bolovanja, naknada, sitnog inventara, knjige osnovnih sredstava i sl., sukladno važećim propisima koji reguliraju financijsku, računovodstvenu i knjigovodstvenu djelatnost,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti, kao i ostale poslove prema nalogu zapovjednika.

Radno vrijeme za navedeno radno mjesto je ponedjeljak – petak od 0700 - 1500.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje. Pisani test sastojat će se od ukupno 20 pitanja, u većini po principu odabira između ponuđenih odgovora.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja provjere.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pismenim putem. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Pismeno testiranje

Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za provedbu natječaja pismeni test s 20 pitanja, a test će se pisati 30 minuta. Svaki točan odgovor na svako pojedino pitanje donosi 1 plus. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovori neće se smatrati točnim.

Za pisano testiranje se boduje od 1 do 10 bodova, i to tako:

- za 6 pluseva- 1 bod

- za 7 pluseva- 2 boda

- za 8 pluseva- 3 boda

- za 9 pluseva- 4 boda

- za 10 pluseva- 5 bodova

- za 11-12 pluseva- 6 bodova

- za 13-14 pluseva- 7 bodova

- za 15-16 pluseva- 8 bodova

- za 17-18 pluseva- 9 bodova

- za 19-20 pluseva- 10 bodova.

O rezultatima pisanog testiranja, svaki kandidat će biti posebno obaviješten.

Pravila testiranja

1. po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

2. po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,

3. za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,

4. za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata,
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.  

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova, tj. 5 bodova na pisanom testiranju. Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 se zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova). Povjerenstvo za provedbu natječaja odnosno oglasa kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u upravnom tijelu odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  

 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144./21.)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124./14., 115./15., 87./16., 3./18., 126./19. i 108./20.)
 • Zakon o radu (Narodne novine br. 93./14., 127./17. i 98./19.)
 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125./19.)
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120./16.)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111./18.)

Svi prije navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranici: www.nn.hr.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

 

                                                             POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA                                                               

IZBORA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO 

FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

 
 

Na temelju članka 40. stavka 1. Statuta KLASA:012-03/20-01/07, URBROJ:2182/04-7-2-03-20-1 donesenog 31. srpnja 2020. godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENI REFERENT

– 1 izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • završena srednja ekonomska škola (SSS),
 • poznavanje propisa iz financijskog poslovanja,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položena "B" kategorija za upravljanje motornim vozilom,
 • nekažnjavanost za kaznena dijela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje poslova.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
 • osobna iskaznica (preslik),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),
 • potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu,
 • vozačka dozvola (preslik),

Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti ne dostavlja se, već će Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, nakon provedenog odabira, uputiti kandidata na liječnički pregled, a radni odnos će se zasnovati ako liječnička ustanova izda Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika s ocjenom sposoban.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca. Kandidat koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja provest će se pismeno testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica (www.jvp-vodice.hr) i objavljeni na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, najmanje tri dana prije održavanja provjere.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte). Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Prijave s prilozima šalju se poštom na adresu Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Magistrala 93, Vodice, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica www.jvp-vodice.hr, na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica, s obveznom naznakom: 'Za natječaj'.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće biti razmatrane te će kandidatu o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju njegove posljedice, sukladno članku 156. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09).

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata.

KLASA: 112-01/22-01/02

URBROJ:2182-4-4-01-22-02

Vodice, 14. listopada 2022.g.

ZAPOVJEDNIK:

                                                                                              Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.  

 

Na temelju čl. 24. i čl. 40.  Statuta JVP Vodice (KLASA:012-03/20-01/07, URBROJ:2182/04-7-2-03-20-1), te temeljem članka 10. Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica donosi

O D L U K U

o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

      Na natječaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, (KLASA: 112-01/22-01/01; URBROJ:2182-4-4-01-22-2) koji je objavljen dana 22.04.2022. godine, nakon provedenog postupka natječaja, kandidat koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu te ostvario najbolji ukupni rezultat na testiranju je :

1.      Roko Orlović, SSS, vatrogasac.

II.

Kandidat se upućuje na obavljanje liječničkog pregleda, sukladno članku 3. točka 1., 2., 5., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 40., 41., 43. i 56.) Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne Novine“ 5/84)

Ukoliko ocjena stručne službe ovlaštene Medicine rada bude sposoban, te ukoliko Ministarstvo pravosuđa izda uvjerenje da kandidat nije osuđivan za kaznena dijela iz čl. 51. st.1. točke 6. i 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“ 125/19), s kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno s probnim radom od 2 mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Protiv ove Odluke može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba sukladno članku 26. Zakona o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca (KLASA: 112-01/22-01/01; URBROJ:2182-4-4-01-22-2).

Natječaj je objavljen dana 22. travnja 2022. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica www.jvp-vodice.hr, te na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

Uvjeti  za prijam na navedeno radno mjesto, istaknuti u Natječaju, bili su:

-           mora imati hrvatsko državljanstvo,

-          da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,

-           da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-           ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije,

-           da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teže povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu, sukladno članku 69. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj 125/19).

U provedenom postupku zaprimljene su 4 prijave, od toga 4 pravodobnih i urednih, čiji podnositelji su stekli status kandidata, te su pozvani na testiranje.

Utvrđeno je da formalne uvjete iz Natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati: Tomislav Bilać, Lovre Španja, Roko Orlović i Toni Lučić (redom zaprimanja zamolbi).

Navedeni kandidati pozvani su na provjeru sposobnosti dana 14. svibnja 2022. godine u okviru kojeg se provjeravalo funkcionalne i motoričke sposobnosti, provjera za rad na visini i rad sa užadima, provjera teorijskog znanja i razgovor s kandidatima, sukladno Pravilniku o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica (KLASA: 011-02/20-02/01, URBROJ: 2182/04-7-2-04-20-1).

Zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica dostavljena je Rang lista  Povjerenstva za provedbu postupka natječaja od 14. svibnja 2022. godine  kojim su utvrđeni sljedeći rezultati testiranja:

IME I PREZIME

 

PROVJERA FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

(BODOVI)

PROVJERA TEORIJSKOG ZNANJA

(BODOVI)

RAZGOVOR S KANDIDATIMA

(BODOVI)

UKUPNO

1. Tomislav Bilać

6

4

8,5 (8,8,8,10)

18,5

 

2. Lovre Španja

6

2

10 (10,10,10,10)

18

3. Roko Orlović

 

6

8

10 (10,10,10 10)

 

24

 

4. Toni Lučić

6

2

10 (10,10,10,10)

18

 

            Sukladno prethodnom, Zapovjednik je donio Odluku da se u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila  primi  Roko Orlović, kao kandidat koji je ostvarilo najbolje ukupne rezultate na provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu.

          

KLASA:   112-01/22-01/01
URBROJ: 2182-4-4-22-01-7

Vodice, 19. svibnja 2022.g.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VODICA

 

ZAPOVJEDNIK:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec

Četvrtak, 28 Travanj 2022 07:44

Dodjela bespovratnih sredstava

Dodjela bespovratnih sredstava

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica od ovog utorka je bogatija za 485.789,00 kn bespovratnih sredstava koje će namjenski utrošiti na nabavku opreme i potrebnog materijala.

Temeljem Poziva Ministarstva unutarnjih poslova na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije, karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko – posavske županije, Koprivničko – križevačke županije i Bjelovarsko – bilogorske županije“, postrojba je prijavila projekt „JVP VODICE – Nabava nove vatrogasne opreme i alata zbog zamjene uništene i rashodovane opreme i alata na vatrogasnim intervencijama saniranja posljedica potresa u Sisačko – moslovačkoj županiji“, koji je u cijelosti prihvaćen te je 26. travnja 2022. g. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Podnositelj operacije je Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, a voditelj operacije je zapovjednik Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 485.789,00 te se financira u stopi od 100 % iz Fonda solidarnosti Europske unije. Navedeni iznos biti će utrošen na nabavku nove osobne zaštitne opreme, nabavku nove zajedničke zaštitne opreme i druge zaštitne opreme za rad na visinama i dubinama te nabavku interventne opreme.

OBAVIJEST

u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa

vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 2 (dva) mjeseci za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila.

Natječaj je objavljen 22. travnja 2022. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica – www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica, Magistrala 93, Vodice ili na telefon 022/441-324.

 

PODACI O PLAĆI

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,05 i osnovice za državne službenike i namještenike. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%. Vatrogasac – vozač obavljat će svoje poslove u radnom vremenu u  turnusu (12/24-12/48) te će biti raspoređen u jednu od četiri smjena sukladno pravilima struke kako odredi Zapovjednik.

 

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom i drugom tehnikom,
 • brine o tehničkoj ispravnosti vozila i druge tehnike,
 • rukuje i ostalom vatrogasnom opremom i tehnikom,
 • sudjeluje u vatrogasnim intervencijama i kao vatrogasac,
 • sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja,
 • vodi informatički program Vozila JVP Vodice,
 • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti,
 • za svoj rad odgovoran je Zapovjedniku JVP Vodice.

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća provjeru:

 • funkcionalnih i motoričkih sposobnosti,
 • rad na visini i rad sa užadima,
 • teorijskog znanja.
 • Provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kandidata za vatrogasne poslove provodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica, odnosno na mjestu koje odredi Povjerenstvo.

Testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti može obaviti stručna osoba (kineziolog) u suradnji s djelatnicima JVP Vodice ili pravna osoba koja ima registriranu djelatnost, o čemu odlučuje Povjerenstvo.

Provjera odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti obuhvaća:

 • - trčanje u trajanju od 12 minuta,
 • - podizanje trupa bez opterećenja kroz 1 minutu,
 • - sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minutu,
 • - skok u dalj s mjesta,
 • - skijaški čučanj.

       Kandidat čija je fizička izdržljivost ocjenjena ocjenom 1 (nedovoljan) ne može konkurirati za prijam u radni odnos.

 • Provjera za rad na visini i rad sa užadima

Provjera sposobnosti za rad na visini kandidata za vatrogasne poslove provodi se izvođenjem vježbi utvrđenih u vatrogasnom vježbeniku i to:

 • - Vježbe samospašavanja penjačkim užetom, propisanim vatrogasnim opasačom i posebnim dodatkom (karabin sa osmicom) ili drugom opremom za spašavanje s visina.

    Rezultat provjere rada na visini vrednuje se uspjehom: prošao i nije prošao.

    Kandidati koji ne uspiju izvršiti vježbe ne mogu konkurirati za prijem u radni odnos.

 • Provjera teorijskog znanja

Provjera teorijskog znanja kandidata za vatrogasne poslove vrši se ispunjavanjem testova iz sljedećih područja:

 • - vatrogasne sprave i oprema,
 • - vatrogasna taktika,
 • - tehnička služba u vatrogastvu,
 • - gorenje i gašenje,
 • - sprave za zaštitu dišnih organa,
 • - ustroj vatrogastva.

Testove za sva radna mjesta priprema Povjerenstvo. Testovi imaju 40 pitanja te svaki točan odgovor nosi 1 bod.

Testovi su sastavljeni tako da na postavljeno pitanje treba odgovoriti odabirom točnog jednog odgovora između nekoliko ponuđenih opcija.

Za vrijeme provjere teorijskog znanja nije dopušteno:

 • - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
 • - razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Rezultati provjere teorijskog znanja se vrednuju na sljedeći način:

- Do 20 (uključujući i 20) točnih odgovora - nedovoljan ( kandidat s rezultatom ne dobiva bodove po ovom kriteriju)

- Od 21 do 25 točnih odgovora (dovoljan)    - 2 boda

- Od 26 do 30 točnih odgovora (dobar)         - 4 boda

- Od 31 do 35 točnih odgovora (vrlo dobar)  - 6 bodova

- Od 36 do 40 točnih odgovora (odličan)      - 8 bodova.

Kandidat koji je na provjeri teorijskog znanja ocijenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Ako se kandidat ne odazove pozivu za provjeru u određenom terminu, smatrat će se da je odustao, osim u slučaju opravdanih razloga (bolesti  uz liječničku potvrdu) ili smrtnog slučaja uže obitelji (dokaz: izvadak iz matice umrlih).

Kandidat koji iz opravdanih razloga ne pristupi provjeri, dužan je pristupiti u roku od najmanje sedam dana.

 

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima kandidat koji je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca, te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na  natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19., 84/21.), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.),  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovoga natječaja sve potrebne dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, dostupno putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

RANG LISTA

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.   

 

RAZGOVOR S KANDIDATIMA

Razgovor se obavlja sa kandidatima koji su zadovoljili kriterije odnosno prošli provjeru funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, provjeru rada na visini i rada sa užadi te provjeru teorijskog znanja.

Razgovor sa kandidatima za vatrogasne poslove obavlja Povjerenstvo i Zapovjednik sa ciljem stvaranja objektivne slike o kandidatu, njegovoj motiviranosti za rad, stručno usavršavanje, ovladavanje novim znanjima i vještinama, sklonosti za bavljenje aktivnostima važnim za vatrogasnu djelatnost, sklonosti za timski rad i slično.  

Razgovor sa kandidatima se ocjenjuje ocjenom od 1 do 10.

 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA   

 • Vatrogasni vježbovnik – Hrvatska vatrogasna zajednica, autor Stjepan Purgar i ostali, HVZ, Zagreb.
 • Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih časnika i dočasnika, autor: mr. Željko Popović i ostali,  HVZ, Zagreb 2006.
 • Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.)

Način primanja kandidata na vatrogasne poslove, kriteriji provjere i način bodovanja utvrđeni su Pravilnikom o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica.

file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/Pravilnik%20o%20kriteriju%20i%20postupku%20odabira%20kandidata%20za%20vatrogasne%20poslove%20u%20JVP%20Vodice%202020%20(1).pdf

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

        ZAPOVJEDNIK

Temeljem članka 40. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (Klasa: 012-03/20-01/07; URBROJ: 2182/04-7-2-03-20-01), a sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA

– jedan (1) izvršitelj (m/ž)

na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca

 

 1. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-           mora imati hrvatsko državljanstvo,

-          da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,

-           da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,

-           da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-           ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19),

-           da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

-           vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije

-           da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teže povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu, sukladno članku 69. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj 125/19).

 

     2Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 • - životopis,
 • - dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • - dokaz o stručnoj spremi- stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe o završenom školovanju),
 • - potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,
 • - potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
 • - ako je ili je bio član dobrovoljnog vatrogasnog društva, kandidat dostavlja potvrdu da je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca,
 • - presliku vozačke dozvole
 • - vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teže povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu – izjavu nije potrebno ovjeriti.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

U prijavi na javni natječaj potrebno je  navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničke pošte).

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Na radno mjesto vatrogasca može se primiti osoba koja nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju naprijed navedene uvjete, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja/kurikulum predviđen Zakonom o vatrogastvu.

Potvrda o zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti dostavlja se nakon Odluke o odabiru, a prije sklapanja Ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost, s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Uvjete da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) te da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj: 110/97, 27/98, – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) pribavit će postrojba za sve kandidate.

 

     3. Ostali uvjeti:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima kandidat koji je najmanje dvije godine obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca, te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na  natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19., 84/21.), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.),  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovoga natječaja sve potrebne dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, dostupno putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i u obliku navedenom u natječaju.

 

    4. Rok za dostavu prijave:

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja podnose se poštom u roku od osam (8) dana od objave natječaja na adresu

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Magistrala 93, 22211 Vodice, s obveznom naznakom „Za natječaj za vatrogasca – vozača vatrogasnih vozila- Ne otvaraj“

 

Dan objave natječaja smatra se danom objave na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Ovaj natječaj objaviti će se na Zavodu za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama (www.jvp-vodice.hr ) i oglasnoj ploči JVP Vodice.

     

     5. Nepravovremene i nepotpune prijave:

Kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće biti razmatrane te će kandidatu o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba ima pravo prigovora na obavijest sukladno stavku 3. članka 12. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 147/09).

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

     6. Provjera sposobnosti kandidata:

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će provedena provjera sposobnosti znanja i vještina, a postupak provjere je objavljen na web stranici www.jvp-vodice.hr  i na oglasnoj ploči JVP Vodice.

Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti znanja i vještina, smatrati će se da je povukao prijavu za natječaj.

Mjesto i vrijeme održavanja provjere sposobnosti znanja i vještina, kao i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, biti će objavljeno na web stranici www.jvp-vodice.hr  i na oglasnoj ploči JVP Vodice najmanje pet (5) dana prije testiranja.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju svoju suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Vodica da u prijavi navedene osobne podatke obrađuje samo u svrhu i obujmu potrebnom za provedbu natječaja, da ih objavljuje na svojim Internet stranicama u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, u svrhu informiranja javnosti o donesenim odlukama te u svrhu sklapanja ugovora o radu, sukladno pozitivnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka i oštećenja.

 

     7. Ugovor o radu: 

Ugovor o radu se sklapa neodređeno na probni rad od dva (2) mjeseca.

Ako radnik ne zadovolji za vrijeme trajanja probnog rada uručiti će mu se otkaz Ugovora o radu.  

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata.

 

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2182-4-4-01-22-02

 

Vodice, 22. travnja 2022. godine

ZAPOVJEDNIK:

Ivica Begić, struč.spec.ing.sec.